Geen verplichte eigen bijdrage tegen ziektekosten

DEN HAAG, 4 JUNI. Het kabinet zal er bij de ziektekostenverzekeraars op aandringen hun verzekerden een vrijwillig eigen risico aan te bieden. Als ze dat niet uit eigen beweging doen, zullen ze daartoe wettelijk worden gedwongen. Er wordt voorlopig geen verplichte eigen bijdrage tegen ziektekosten ingevoerd.

Dat zijn onderdelen van het akkoord dat de meest betrokken bewindslieden in de afgelopen weken hebben bereikt over de voortgang van het plan-Simons. Gisteren bleek tijdens het wekelijkse politieke overleg op het Torentje van premier Lubbers dat de coalitiepartners PvdA en CDA instemmen met de voornemens. Morgen bespreekt het kabinet een door Simons en d'Ancona ondertekende brief aan de Kamer over de voortgang van de stelselwijziging.

Als verzekeraars niet snel polissen met vrijwillige eigen risico's aanbieden, loopt volgens het kabinet het aandeel terug dat verzekerden nu uit eigen zak meefinancieren aan de gezondheidszorg (15 procent). De ziekenfondsen en de particuliere verzekeraars, respectievelijk vertegenwoordigd door de VNZ en het KLOZ, zeggen dat het onmogelijk is om hun verzekerden op dit moment polissen met vrijwillige eigen risico's op AWBZ-voorzieningen zoals medicijnen aan te bieden. “We hebben Lubbers en Simons en betrokken ambtenaren steeds gezegd dat het technisch en juridisch gezien op dit moment niet kan, maar ze snappen het niet”, aldus VNZ-directeur N. de Jong. Toch zet het kabinet door op dat punt. Los van de kabinetsplannen pleitten de verzekeraars er vandaag juist voor om met het plan-Simons pas op de plaats te maken.

Op hoofdpunten zet het kabinet de geplande veranderingen in de gezondheidszorg door. Nadat de afgelopen maanden het draagvlak voor het plan-Simons verder afbrokkelde, was het onduidelijk of het kabinet door zou gaan met de plannen die resulteren in een voor iedereen verplichte basisverzekering. Drie weken geleden besloten Lubbers, minister Kok (financiën) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) de hoofdlijnen van de plannen overeind te houden.

De basisverzekering moet worden bereikt door in de komende jaren medische voorzieningen over te brengen uit de ziekenfondspolissen en de particuliere polissen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee verdwijnen de verschillen tussen de twee verzekeringssoorten geleidelijk. Het kabinet verbindt aan verdere overheveling naar de AWBZ de voorwaarde dat verzekeraars polissen met een vrijwillig aanbieden, goedschiks of kwaadschiks. Al in 1993 zou dan de kraamzorg in de AWZB kunnen worden ondergebracht, in 1994 tandartshulp en para-medische voorzieningen zoals fysiotherapie. In 1995 zijn de huisartsenhulp, specialistische hulp en de ziekenhuizen aan de beurt. Bij overheveling zal steeds worden bekeken welke onderdelen van de voorzieningen in het basispakket terecht moeten komen en op welke onderdelen een vrijwillig eigen risico of een verplichte eigen bijdrage nodig is. Dat laatste is nu bijvoorbeeld het geval bij geneesmiddelen, waarvoor zowel particuliere verzekerden in sommige gevallen moeten bijbetalen.