Christina gaat over tot katholiek geloof

ROTTERDAM, 2 JUNI. Prinses Christina (45) is, naar vanmorgen bekend is geworden, toegetreden tot de rooms-katholieke kerk. Daartoe werd haar op tweede Paasdag in de Engelstalige katholieke kerk aan de Ruychrocklaan in Den Haag het sacrament van het vormsel toegediend door de in Rome wonende Nederlandse kardinaal Willebrands (82).

Volgens de persdienst van het bisdom Rotterdam was bisschop Bär van te voren van de plechtigheid op de hoogte gebracht en betrof het een openbare kerkelijke bijeenkomst. Prinses Christina was lidmaat van de Nederlandse hervormde kerk.

Haar huwelijk in 1975 met Jorge Guillermo in de Dom van Utrecht had een oecumenisch karakter en werd door een hervormde predikant en een katholiek geestelijke geleid. Haar drie kinderen worden katholiek opgevoed.

Het secretariaat van prinses Christina in Wassenaar noemt de overgang van de prinses naar de katholieke kerk een zeer persoonlijke zaak en laat weten dat deze plaatsvond in een strikt besloten kerkdienst.

Dr. K. Blei, secretaris-generaal van de Nederlandse hervormde kerk waar zowel koningin Beatrix, prinses Margriet als mr. P. van Vollenhoven lid van zijn, ziet de handelwijze van prinses Christina als “een te respecteren stap”. Hij vraagt zich af of bij het voortgaan van het oecumenisch besef de behoefte om van de ene naar een andere kerk over te stappen, nog wel zal blijven bestaan.

Ook prinses Irene veranderde destijds van kerkgenootschap. Over haar overgang tot het katholicisme, in 1964 in een kerkdienst in Rome die geleid werd door kardinaal Alfrink, ontstond grote ontsteltenis. In politieke kring omdat prinses Irene toen nog mogelijke troonopvolger was en in protestants-kerkelijke kring omdat zij door Alfrink opnieuw gedoopt zou zijn. Of dat werkelijk gebeurd is, heeft de kardinaal op grond van zijn ambtsgeheim nooit willen bevestigen.

    • Frits Groeneveld