FNV wil bureaus voor vrouwen en minderheden

AMSTERDAM, 1 JUNI. Om de positie van vrouwen en etnische minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren, moeten er twee zogenoemde Servicebureaus Positieve Actie worden opgericht. De bureaus moeten onder de verantwoordelijkheid komen van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening. Dat zei vanmiddag FNV-bestuurder Adelmund bij de presentatie van de FNV-notitie "Meer evenwicht op de arbeidsmarkt'.

De FNV is verontrust over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Dit jaar blijft de groei van de werkgelegenheid sterk achter bij de toename van de beroepsbevolking; de werkloosheid stijgt met 30.000. “De verhoudingen op de arbeidsmarkt zullen zich verharden”, meent Adelmund.

Arbeidstijdverkorting, deeltijdbanen en Vervroegde Uittreding moeten de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de herverdeling van arbeid. “Immers, spanningen op de arbeidsmarkt kunnen alleen verminderd worden door nieuwe werkgelegenheid te creëren”, aldus de FNV.

Verder wil de FNV een halt toe roepen aan de verdringing van arbeidsplaatsen; ongeschoolde functies worden bij voorbeeld voor 25 procent door ongeschoolden vervuld en voor de rest door mensen met een LBO en MBO-opleiding. Arbeidsbureaus moeten “een kritische houding aannemen ten aanzien van de ongelijke eisen van werkgevers bij vacatures”, aldus de vakcentrale.

De participatiegraad van vrouwen is gestegen tot 54 procent. Ruim 60 procent van de vrouwen werkt in deeltijd, waarvan ongeveer de helft in banen van minder dan 24 uur. “Evenredig participatie is slechts ten dele bereikt (-) en de scheve verdeling moet de komende jaren worden gecorrigeerd”, meent Adelmund. Het accent zal daarbij moeten liggen op scholing.

De werkloosheid onder etnische minderheden is ruim drie maal zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Dat komt door het gemiddeld lage opleidingsniveau en (in)directe discriminatie. Voorlichting, scholing en controle op de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt om meer mensen uit etnische minderheden aan de slag te krijgen, moeten worden gestimuleerd door een Servicebureau Positieve Actie etnische minderheden.