Sociale partners positief over centraal overleg

ROTTERDAM, 13 MEI. Kabinet, werkgevers en werknemers willen op korte termijn afspraken maken over “het sociaal-economisch beleid in Europees perspectief”.

De overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers staan positief tegenover het gisteren door minister De Vries (sociale zaken) voorgestelde centraal overleg. Voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO noemde centraal overleg vanmorgen op een persconferentie “dringend gewenst”. Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV had daar al eerder op aangedrongen uit zorg voor een opkomende loongolf. Hij herhaalt dit pleidooi in een gezamenlijke brief die de drie vakcentrales vandaag naar kabinet en parlement zouden sturen.

De Vries zei gisteren op een FNV-congres in Rotterdam dat de internationalisering van de economie, de aanstaande economische en monetaire unie in Europa en de betrekkelijk lage arbeidsparticipatie in nederland “gemeenschappelijke vraagstukken zijn, die we in samenhang met elkaar zouden moeten bespreken”. Hij wil met werkgevers en werknemers komen tot “een gemeenschappelijke oriëntatie op het beleid op deze terreinen”.

In de Eerste Kamer voegde de minister daar later aan toe dat centrale akkoorden aan betekenis hebben ingeboet. Recente akkoorden over minderheden en ziekteverzuim stelden teleur. “Het risico is dat de toch al kritische instelling van politici ten opzichte van corporatische tendenzen wordt versterkt. Dus zal de neiging om met wetgeving te komen groter worden. Maar zonder maatschappelijk draagvlak is ook wetgeving niet effectief”, aldus De Vries.

Volgens Rinnooy Kan wordt Nederland momenteel geteisterd door “een opzwiepende spiraal van hogere lasten, hogere prijzen en hogere lonen”, waardoor de in de jaren tachtig opgebouwde voorsprong op de concurrentie in snel tempo afkalft. “Het doorbreken van die spiraal is de allerbelangrijkste opgave voor de komen de tijd en vergt een gemeenschappelijke inspanning van kabinet en sociale partners”. Absolute voorwaarde voor vruchtbaar overleg is volgens Rinnooy Kan “lastenverlichting voor meerdere jaren en geen nivellering”. Hij riep het kabinet op spoedig met concrete voorstellen voor “een nieuwe, toekomstgerichte vorm van centraal overleg” te komen. De vakcentrales willen in centraal overleg de nadruk leggen op afspraken over werkgelegenheid.