Milieuprotest tegen chloor op aandeelhoudersvergadering; Kwartaalwinst Akzo stijgt 7 pct

ARNHEM, 30 APRIL. Het chemieconcern Akzo heeft in het eerste kwartaal van 1992 een nettowinst van 206 miljoen gulden behaald, 14 miljoen gulden of zeven procent meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. De netto-omzet van 4,4 miljard was 5 procent hoger dan die van 1991 (4,2 miljard).

Akzo maakte die cijfers gisteren bekend tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering in Arnhem. Akzo-topman jhr. mr. A.A. Loudon liet daar aan de aandeelhouders weten “zeker niet ontevreden” te zijn met deze resultaten. De bedrijfsresultaten van alle produktgroepen zijn hoger dan het jaar daarvoor, zelfs die van de al enige tijd zorgen barende Akzo-bedrijven in Brazilië. Volgens Loudon zijn 3 van de 5 procentpunten omzet-verhoging te danken aan daadwerkelijk hogere omzet, 1 punt aan hogere prijzen en 1 punt aan valuta-omrekeningen.

In zijn toespraak tot de aandeelhouders liet Loudon overigens weten dat Akzo zich met deze resultaten nog zeker niet tevreden stelt: “onverminderd blijft van kracht dat het resultatenniveau omhoog moet.” De daarvoor al eerder aangekondigde reorganisaties bij het bedrijf liggen “op schema”. De nieuwe topstructuur moet uiterlijk per 1 mei 1993 zijn ingevoerd. De reorganisaties zullen, zo liet Loudon weten, op termijn 300 tot 350 arbeidsplaatsen kosten. Zeker is nu dat er per 1 januari 1993 al 200 zullen vervallen.

Loudon liet zich gisteren niet verleiden tot het uitspreken van verwachtingen voor dit jaar. “Alhoewel steeds minder, is Akzo toch nog een uiterst conjunctuurgevoelig bedrijf”, aldus Loudon.

Overigens waren Akzo's aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering in het statige Musis Sacrum weinig kritisch ten opzichte van de Akzo-top. De door enkelen ingebrachte twijfels over Akzo's grote “afhankelijkheid” van de farmaceutische divisie - in 1991 verantwoordelijk voor 45 procent van het bedrijfsresultaat -, werd door Loudon eenvoudig en zonder verdere tegenspraak gepareerd: “Wat is daar eigenlijk fout aan? Farma is niet conjunctuurgevoelig, laten we daar blij mee zijn.”

De echt kritische bezoekers van de vergadering waren enkele "gelegenheids-aandeelhouders', die namens vijf grote milieu-organisaties het chloor-beleid van Akzo aan de kaak stelden. De Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, de Stichting Greenpeace Nederland, de Stichting Natuur en Milieu, de Vereniging Milieudefensie en de Vereniging Zuidhollandse Milieufederatie willen dat Akzo investeert in milieu-veilige produktie en dat het bedrijf een einde maakt aan de chloorchemie.

De organisaties willen dat Akzo - de grootste producent van chloor in Nederland - daarom in ieder geval afziet van de investering voor een nieuwe chloorfabriek in de Botlek. Ze vragen de Raad van Bestuur een "heroriëntatieplan' op te stellen waarin het afwikkelen van de produktie van chloor en organochloorprodukten wordt uitgewerkt. Aan chloor(produktie) kleven volgens de organisaties te grote milieurisico's: niet alleen in de "gebruiksfase', maar ook in de "afvalfase'.

Chloorverbindingen zijn schadelijk voor mens, plant en dier, langdurige blootstelling kan leiden tot beschadiging van erfelijk materiaal en zenuwstelsel en sommige organochloorverbindingen zijn kankerverwerkend, zo stelde dr. H.M. Klouwen namens de vijf organisaties. Volgens hen doet Akzo er niet goed aan opnieuw in chloorproduktie te investeren omdat de vraag naar chloor en chloorverbindingen onder druk staat, juist vanwege de schadelijkheid ervan.

Akzo bestreed de meeste van de punten die in Arnhem door de vijf ter tafel werden gebracht. Het bedrijf stelt dat de voorgenomen uitbreiding van chloorproduktie in Rotterdam bedoeld is om afname en produktie van chloor op die locatie in evenwicht met elkaar te brengen. Door de investering wordt het mogelijk om het chloortransport door Nederland (100.000 ton per jaar) te verminderen. Akzo bestrijdt de opvatting van de milieubewegingen dat de produktie van chloor grote milieurisico's met zich meebrengt. Voor "riskante chloortoepassingen' loopt de markt inderdaad sterk terug, aldus het chemieconcern, maar bij de produktie van die toepassingen is Akzo slechts in zeer geringe mate betrokken. Akzo zal de investering in de Botlek in ieder geval niet “heroverwegen”. Het chemieconcern gaat de discussie met de milieubeweging echter niet uit de weg: “De deur staat open voor discussie', zei bestuurder M.D. Westermann.