Israel wil vaart in vredesoverleg

TEL AVIV, 30 APRIL. Met de algemene verkiezingen op 23 juni in het voorzicht heeft Israel in de jongste, vandaag eindigende ronde van de bilaterale vredesbesprekingen in Washington enkele voorstellen gedaan die de indruk wekken dat het vredesoverleg niet vastzit, zoals door woordvoerders van de oppositionele Arbeidspartij wordt gesteld.

De regering-Shamir hoopt dat de in Washington gelanceerde ideeën dermate aantrekkelijk zijn voor de Arabische landen en Palestijnen dat de onderhandelingen nog vóór 23 juni in Rome kunnen worden voortgezet. Televisiebeelden van Israelisch-Arabisch-Palestijns vredesoverleg vlak voor de algemene verkiezingen zijn in de scherpe strijd tussen Likud en de Arbeid een troefkaart in handen van de Likud-leider Yitzhak Shamir.

Het verstrekkendste Israelische voorstel betreft het overdragen van de gezondheidszorg in de bezette gebieden aan de Palestijnen nog voor er overeenstemming is bereikt over andere belangrijke onderwerpen betreffende Palestijns zelfbestuur. Israel beschouwt dit voorstel als een vertrouwenwekkende maatregel die tot verbetering van de sfeer tussen de Israeliërs en Palestijnen kan leiden.

De Palestijnen hebben dit Israelische voorstel niet zonder meer afgewezen en zullen zich er over beraden alvorens er officieel op te reageren. Dit geldt ook voor het Israelische voorstel om voor de eerste maal sedert 1976 gemeenteraadsverkiezingen in de bezette gebieden te houden. De Palestijnen hebben uiterst wantrouwend op dit voorstel gereageerd. Zij zien daarin een Israelische poging om verkiezingen voor de bestuurslichamen voor een Palestijnse bestuursautonomie op de lange baan te schuiven. Volgens de akkoorden van Camp David zal de definitieve status van de bezette gebieden vijf jaar na het ingaan van de overgangsperiode worden bepaald.

Om die reden hebben de Palestijnen aanzienlijk meer belang bij het opzetten van de structuur voor zelfbestuur, dan bij gemeenteraadsverkiezingen. Niettemin heeft de Palestijnse delegatie in Washington het Israelische voorstel niet zonder meer van de tafel geveegd, maar een reeks praktische voorwaarden gesteld aan overleg erover.

Het ziet ernaar uit dat Israel deze week in Washington ook een stap heeft gezet in de richting van de oplossing van de deelneming van Palestijnen van buiten de bezette gebieden aan verschillende commissies die gaan zoeken naar oplossingen voor problemen als de vluchtelingenkwestie en het watertekort.

Israel heeft in Washington voorgesteld dat Palestijnen die permanent in Arabische landen wonen in de delegaties van de Arabische landen aan deze besprekingen deelnemen. Israel blijft zich er dus tegen verzetten dat Palestijnen uit de diaspora in de Palestijnse delegatie worden opgenomen, maar heeft het principiële verzet tegen deelneming van Palestijnen uit de diaspora aan het vredesoverleg opgegeven.