Een Franse idylle in Nederland

"Nederland besteedt 10 miljard francs aan zijn 150.000 studenten - dat is in verhouding drie keer zoveel als Frankrijk. Deze grote financiële inspanning heeft geleid tot een uitzonderlijke kwaliteit van gebouwen en onderwijs alsmede studievoorwaarden die tot de beste van de wereld behoren.'

Dat schrijft het Franse maandblad L'Etudiant in een artikel over het hoger onderwijs in Nederland. Het ruim 250 pagina's tellende blad, dat een oplage van 100.000 stuks heeft, geeft uitvoerige informatie voor Franse jongelui die overwegen in Nederland een universitaire studie te volgen. "De studenten worden goed verzorgd en constant geholpen', aldus L'Etudiant, dat verder meent dat "in een land waar iedereen op zijn minst Engels spreekt de levensomstandigheden voor buitenlandse studenten idyllisch zijn'. Een Franse student, "Richard' van de "Erasmus University', vertelt dat hij "niet werkelijk Nederlands' heeft geleerd in de negen maanden die hij in Rotterdam heeft doorgebracht "omdat zelfs de bakker, tot wie ik mij in mijn mooiste Nederlands had gericht, me in het Frans antwoordde'.

Het Franse maandblad wijdt aparte kadertjes aan internationale studies in het Engels voor studenten uit ontwikkelingslanden en aan "homostudies' in Utrecht. Ook drukt het een foto van een bruin café af - "zo genoemd in verband met de nicotine die de muren bedekt'.

Maar L'Etudiant waarschuwt Franse studenten dat de toelating tot instellingen voor hoger onderwijs "buitengewoon moeilijk' is. Het wijst op de numerus fixus voor een aantal studierichtingen. En het blad is weinig te spreken over de NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking, "dat zijn belangrijkste missie - het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek - lijkt te hebben vergeten'.

"Als u de NUFFIC opbelt', aldus het Franse blad, "wees dan niet verbaasd dat men u een goed kwartier laat wachten om u met de verantwoordelijke persoon te verbinden en dat deze u evenmin veel wijzer kan maken. Met een beetje geluk stuurt men u een brochure getiteld "Studeren aan een Nederlandse universiteit, ja maar'. De inhoud van deze brochure is even verrassend als de titel. Men maakt u duidelijk dat de buitenlandse student veel problemen zal ontmoeten en dat - en daar komt het op aan - men niet op hem zit te wachten.'

"De Nederlandse minister van onderwijs, Jo Ritzen, kan wel mooi redevoeringen houden over het streven "aan de studie een Europese dimensie te verlenen' of over het "elimineren van technische obstakels die nu nog de samenwerking bij onderwijs belemmeren', maar misschien moet hij eerst denken aan een herstructurering van de NUFFIC', aldus L'Etudiant.

    • Jan Gerritsen