ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Justitie

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. B. Baardman, Rotterdam, oud-raadsheer Hoge Raad; mr. Th.R. Bremer, Amsterdam, deken Orde van Advocaten arr. Amsterdam; mr. J.J. Gambon, Stad Delden, oud-voorz. Kon. Notariële Broederschap, notaris Enschede; mr. M.J. Heikens, Voorburg, pres. gerechtshof 's-Gravenhage; mr.J.K. Moltmaker, Haarlem, adv.-gen. Hoge Raad; mr. R.J.C. graaf van Randwijk, 's-Gravenhage, proc.-gen. gerechtshof Amsterdam; mr. J.R. Schaafsma, 's-Gravenhage, deken Orde van Advocaten arr.'s-Gravenhage; prof. mr. A.V.M. Struycken, Heiligeland Stichting (gem. Groesbeek); prof.drs. J.J.J. Tulkens, Oegstgeest, adviseur min. van Justitie; ds. B. Wallet, Utrecht, secr. Raad van Deputaten Samen op Weg, oud-praeses Gen. Synode NH Kerk.

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. G.W. van der Bend, Vught, voorz. Raad van Beroep 's-Hertogenbosch; drs. W.A.M. Evers, Uden, dir. Penit. Trainingskamp “De Corridor” Zeeland; ir. J. van der Graaf, Huizen, alg. secr. Geref. Bond NH Kerk; mw. G.A.A. van Griensven (zr. Agnes), Oosterhout, abdis OLV Abdij Oosterhout; E.G.Groenenberg, Voorburg; mr. H.A.A. van Hazendonk, Losser, notaris; mgr. W.J.M. Heuvelmans, Roermond, plebaan-deken dekenaat Roermond; mgr. T. Horstman, Alkmaar, bisschop van Haarlem, pastoor te Alkmaar, Den Helder en Enkhuizen van de Oud-katholieke Kerk; mr. J.A. Krans, Emmen, advocaat en procureur; mr. H.B.M. Morshuis, Leiden, kantonrechter; dr. A.M. van Peski, Tilburg, em.-predikant Herv. Gemeente Tilburg; drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers, Bergen op Zoom, deken R.K. dekenaat Bergen op Zoom en kanunnik van het kathedrale Kapittel Bisdom Breda; mw. mr. W. Swaan, Groningen; L.J.Timmermans, Haarlem, deken dekenaat Haarlem, pastoor H. Liduina-parochie en wnd. pastoor HH. Petrus & Paulusparochie te Haarlem; H.J.M. Verhaar, Denekamp, deken Oldenzaal; dr. H.F. van Zoelen, Woubrugge, priester bisdom Rotterdam en dir. KASKI te Den Haag, tevens Deken dekenaten Alkemade en Zoeterwoude.

Ridder Orde Oranje-Nassau: ds. B.J. Bannink, Dalfsen, oud-scriba Prov. Kerkvergadering Overijssel en Flevoland NH Kerk; B.J.M. van den Barselaar, Emmer-Compascuum (gem. Emmen), pastoor parochie H. Willehadus; ds. Chr.J. Breen, Drachten (gem. Smallingerland), em.-predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Drachten; dr. J. Buitkamp, Krimpen a.d. IJssel, predikant Ver. van Vrijzinnigen te Rotterdam; J.W. van der Burg, Naaldwijk, pastoor St. Adrianusparochie; ds. B. Bijleveld, Heerde, em.-predikant Chr. Geref. Gemeente; A.M. Danen, Zegge (gem. Rucphen), pastoor parochie H. Maria Boodschap; ds. H.M. Dercksen, Ede, em.-predikant Geref. Kerk; F.J. Engels, Leidschendam, medew. Documentatie Informatievoorziening min. Justitie; J. van Eupen, Mook (gem. Mook en Middelaar), penitent. consulent /coördinator Rayon Midden-Zuid min. van Justitie; ds. J.A. Hamers, West-Knollendam (gem. Zaanstad), predikant Bond Vrije Evang. Gemeenten in Nederland; J.C. Hendriks (Pater Jan), 's-Gravenhage, pastoor parochie H. Antonius van Padua; M.F. Hertogh, Breda, insp. Rijksrecherche, toegevoegd aan het Parket van de Proc.-Gen., fgd. Dir. Politie te 's-Hertogenbosch; P.W.J. van der Heijden, Sittard, aalmoezenier woonwagenpastoraat Sittard e.o. en oud-aalmoezenier Huis van Bewaring Maastricht; ds. N.J.M. Hoogendijk, Alphen aan den Rijn, em.-predikant voor buitengew. werkzaamheden, scriba Prov. Kerkvergadering NH Kerk Zuid-Holland; ds. R. Houwen, Voorburg, em.-predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt); ds. E.H. Kalkman, 's-Hertogenbosch, em.-predikant Herv. Gem. te Helvoirt-Haren; M.W. Kooij, Soest, cantor-organist Oude Kerk van de Herv. Gemeente Soest; H.J.J. Maas, Best, pastoor parochie H. Odulphus, deken dekenaat Oirschot; mw. A.C. Meijwaard-Fuite, Zwolle, oud-pres. Bond NH Vrouwenverenigingen op Geref. grondslag; L.J. Noordergraaf, Bodegraven, Offic. Rijkspolitie, wnd. Hoofd Hoofdafd. Informatievoorz. en Automat. Alg. Ins. Korps Rijkspolitie; ds. D. Noordmans, Apeldoorn, em.-predikant Herv. Gem. Loenen; dr. H.W. Obbink, Heino, em.-predikant Herv. Gem. Heino; ds. J. de Olde, Vollenhove (gem. Brederwiede), em.-predikant NH Kerk te Vollenhove; dr. J.W.M. Peijnenburg, 's-Hertogenbosch, archiv. bisdom 's-Hertogenbosch, pastor Bejaardencentrum Zuiderschans; ds. D. Pobuda, Stadskanaal, predik. Evang.-Lutherse Gem. Stadskanaal; J. Quaak, Oudewater, Off. Alg. Zaken staf district Amsterdam Korps Rijkspolitie; mw. mr. M.P. van der Schaaf, Amsterdam, dir. Adviesbureau De Brug en het Anker v.d. Chr. Geref. Veren. voor Jeugdwelzijn Utrecht; ds. F.H. Scheffer, Erichem (gem. Buren), predik. Herv. Gemeenten Asch en Erichem; J.G.J. van Schie, Overveen (gem. Bloemendaal), em.-pastoor parochies OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen en de Allerheiligste Drieëenheid te Bloemendaal; ds. J. Schouten, Delfzijl, em.-predikant Baptisten-gemeente Delfzijl; drs. A.M.F. Tummers, Maastricht, em.-pastoor H. Martinusparochie te Eijsden-Gronsveld en oud-deken dekenaat Gronsveld; H.W.H. Valk, Leusden, voorm. Hoofd Admin. Secretariaat R.K. Kerkgenootschap in Nederland; ds.G. Vegter, Deventer, em.-predikant Baptisten Gemeente te Deventer; ds. E.F. Verbaas, Almere, em.-predikant Oecumen. Kerkgemeenschap te Almere; ds. G. Vesseur, 's-Gravenhage, em.-predikant Geref. Kerken te 's-Gravenhage; dr. W.G. de Vries, Zwolle, predikant Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle; mw. J. van der Waa-Somberg, Rotterdam, lid Centr. Raad voor de Strafrechtstoepassing, ressorterend onder Min. van Justitie; B.W.Th. Weimar (pater Ananias), Enschede, rector St. Bernadette parochie te Glanerbrug (gem. Enschede).

JUSTITIE en BINNENLANDSE ZAKEN

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: ir. N.F.I. Schwarz, 's-Gravenhage.

JUSTITIE en O&W

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.mr. J.A. Ankum, hoogleraar Romeins recht Univ. van Amsterdam, Aerdenhout (gem. Bloemendaal).