Migrant even goed op school als Nederlander

AMSTERDAM, 29 APRIL. Allochtone leerlingen doen het op school niet slechter dan Nederlandse leerlingen uit vergelijkbare milieus.

Dat concludeert de Amsterdamse onderwijskundige prof.dr. J. Dronkers in het onderzoek "Onderwijsachterstanden van allochtonen: klasse, gezin of cultuur', dat vandaag op de "Sociaal-wetenschappelijke studiedagen 1992' in Amsterdam is gepresenteerd.

Het onderzoek maakt deel uit van een project waarin behalve de schoolresultaten van allochtone leerlingen ook de prestaties van kinderen van werklozen en arbeidsongeschikten, uit eenoudergezinnen en uit tweeverdienergezinnen tegen het licht worden gehouden.

Voor het onderzoek naar de schoolprestaties van allochtone leerlingen vergeleek Dronkers de uitkomsten van de Cito-toets aan het einde van de basisschool, het advies van de basisschool en de resultaten in de brugklas van ongeveer 2.000 leerlingen die in 1989 de basisschool verlieten. De helft van hen was Nederlands, de andere helft kwam onder andere uit Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen, de Molukken, Zuid-Europa en China.

Het opleidingsniveau van de ouders bleek van meer invloed dan hun beroep en de opleiding van de moeder is de belangrijkste factor. Na controle op gezins- en leerlingkenmerken als sekse, het aantal kinderen in het gezin, of er oudere of jongere broers en zusters waren en het leesgedrag van de ouders bleven tussen de etnische groepen nog slechts enkele, kleine verschillen over. Die zijn terug te voeren op verschillen tussen de allochtone leerlingen onderling. Zo deden kinderen die in Nederland zijn geboren het over het algemeen beter dan kinderen die naar ons land zijn geëmigreerd. Kinderen uit etnisch homogene gezinnen (beide ouders allochtoon) deden het beter dan kinderen uit gemengde gezinnen (een Nederlandse en een allochtone ouder).

Volgens Dronkers kan “geen bevestiging worden gevonden voor de veronderstelling dat het gemengde gezin meer open staat voor of meer geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving en dat dit leidt tot meer schoolsucces”, zoals VVD-fractieleider F. Bolkestein eerder suggereerde.

Integendeel, aldus Dronkers, “het etnische effect is, zeker als wij ons beperken tot leerlingen die al langer in Nederland zijn, zo marginaal dat van een op culturele integratie gericht beleid geen zichtbaar effect mag worden verwacht op de schoolprestaties van allochtone leerlingen”.