Wallage ziet na protesten af van nieuwe wet voor speciaal onderwijs

ROTTERDAM, 28 APRIL. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) is bereid af te zien van zijn voornemen in een wet op het primair onderwijs vast te leggen dat het speciaal onderwijs op termijn niet meer apart wordt gefinancierd.

Voorwaarde is wel dat de Tweede Kamer in principe akkoord gaat met dit "streefbeeld'. Het voornemen van de staatssecretaris om het "streefbeeld' in een wet vast te leggen heeft tot veel onrust in het speciaal onderwijs geleid.

Wallage wil het basis- en speciaal onderwijs samenwerkingsverbanden laten vormen van ongeveer 15 basisscholen en één school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) of moeilijk lerende kinderen (MLK). Onder het motto "Weer samen naar school' zou het speciaal onderwijs deskundigheid aan het basisonderwijs moeten overdragen, waardoor daar meer moeilijk lerende kinderen kunnen blijven. De voortdurende groei van het speciaal onderwijs kost het ministerie veel geld: een leerling is daar drie keer zo duur als in het basisonderwijs.

In het convenant dat de staatssecretaris over "Weer samen naar school' vorig jaar heeft gesloten met onderwijsvakbonden, besturenorganisaties en ouderorganisaties, is het "streefbeeld' om op den duur het geld voor het speciaal onderwijs over te hevelen naar de samenwerkingsverbanden al opgenomen. De samenwerkingsverbanden zouden over een paar jaar zelf mogen beslissen of ze het geld gebruiken voor de instandhouding van het speciaal onderwijs of voor de versterking van de basisscholen. Aan de totstandkoming van dit "streefbeeld' zou echter een uitgebreide evaluatie vooraf moeten gaan. Vandaag is de stuurgroep ingesteld die die evaluatie moet uitvoeren.

Omdat de staatssecretaris vreesde dat de samenwerkingsverbanden anders te weinig zouden opleveren, besloot hij vorige maand het "streefbeeld' alvast in een nieuwe wet op het primair onderwijs op te nemen: dan zou iedereen ervan doordrongen zijn dat het in principe mogelijk wordt de "systeemsscheiding' tussen basis- en speciaal onderwijs op te heffen en zo zou het basisonderwijs zich goed bewust worden van zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

De brief aan de Tweede Kamer waarin dit voornemen werd verwoord, zorgde voor veel onrust in het speciaal onderwijs. Veel scholen zegden hun medewerking aan de samenwerkingsverbanden op uit vrees over een paar jaar te worden opgeheven. Eerder deze maand besloten verschillende onderwijsbonden op 11 mei een landelijke actiedag te houden.