MAASTRICHT, 25 APRIL. Verbetering van het ...

MAASTRICHT, 25 APRIL. Verbetering van het ondernemingsklimaat door snelle vergunningsprocedures en stimulering van ondernemerschap. Dat waren donderdag in Maastricht enkele van de meest besproken voorstellen op de laatste publieksbijeenkomst van het Nationale Economiedebat.

De bijeenkomst (onderwerp: Ondernemerschap en concurrentiekracht) had een zeer zakelijk karakter. In de wandelgangen viel als bezwaar tegen de opzet van het debat te beluisteren de afbakening in zeven deelgebieden. Al deze gebieden, aldus deze kritiek, moeten in hun samenhang worden bekeken. Tegenargument van de organisatoren van de debat is juist dat het in stukjes knippen van de problematiek de enige manier is om over een complex onderwerp als de Nederlandse economie te kunnen praten.

Top tien Ondernemerschap en concurrentiekracht

Onderzoek de plaats en de rol van Nederland in de wereld en stel de gebieden vast waarop ons land in nieuwe produkten kan gaan investeren en stimuleer de aanpak daarvan onder ondernemers en kapitaalverschaffers (U. Holl namens het Institut der Deutschen Wirtschaft)

Neem de handelsbarrières in de rijke westerse landen (inclusief Nederland) weg. Hiervan zullen de arbeidsintensieve industrieën en de boeren de gevolgen ondervinden. Compenseer deze nadelen via inkomensgaranties. Op korte termijn worden de nadelen van de vrijhandel niet alleen door Oost-Europa gedragen, maar ook door het Westen. Op lange termijn is er welvaart voor allen, zonder de bureaucratie van de regulering. (NCW, CNV, IW)

Bevorder de participatieve ondernemingsvorm, participatie van werknemers in kapitaal en eigendom alsmede in het bestuur van de onderneming, middels voorlichting en het initiëren van proefprojecten. (CNV)

Revitaliseer de economie op basis van de ambities van de individuele werknemers. Arbeidsorganisaties moeten via het delegeren van beslissingsbevoegdheden zo worden ingericht dat individuele ambities worden erkend en onderkend als drijvende kracht van de onderneming. (NCW, IW)

Bestrijd kartelvorming, zodat de concurrentie wordt vergroot, prijzen beheersbaar blijven en de inflatie wordt teruggedrongen. (CNV, IW)

Verbeter het ondernemingsklimaat door snelle vergunningsprocedures (=beperking van de bureaucratie) alsmede door een bestendig en voorspelbaar overheidsbeleid, gericht op inkomensvorming in plaats van op inkomensverdeling (NCW, Industriebank LIOF, IW)

Intensiveer de samenwerking tussen arbeidsvoorziening enerzijds en uitvoeringsinstanties anderzijds zodanig dat deze mede leidt tot de zo zeer gewenste "ingebouwde' werkloosheids-preventie. Immers: voorkomen is beter dan genezen. (CNV)

Wie het risico schuwt, mag vele namen hebben: een ondernemer is hij niet. Stimuleer ondernemerschap. Haal failleren uit de taboesfeer en keoster de aanwezige ondernemerschapskwaliteiten in de mensen. Maak de stap naar ondernemerschap laagdrempelig. Creëer voorwaarden voor starters: eenvoudiger regelgeving, huisvesting, fondsen en begeleiding. Geef voorrang aan initiatieven als het gaat om kwaliteitesprodukten, spcialisatie hoogwaardigheid. (LIOF)

Intensiveer de samenwerking tussen onderzoek-organisaties en ondernemingen. De afstand van wetenschap tot produkt moet korter worden. Ten behoeve van een op innovatie gericht management is een intensieve personele uitwiseling tussen research-instituten en ondernemingen noodzakelijk. (LIOF, IW)

Vergroot de flexibiliteit van ondernemingen door lonen en salarissen meer afhankelijk te maken van het bedrijfsresultaat of brutowinst. Ook bij overheidsinstellingen kunnen salarissen worden gekoppeld aan de mate waarin budgetten worden gehaald. (NCW)

Kruis hier de volgens u meest geschikte voorstellen aan (maximaal vijf). Opsturen naar: SMO, POSTBUS 87859, 2508 DG DEN HAAG.