Meer geld nodig voor ontplooiing van sport

RIJSWIJK, 23 APRIL. Directeur-secretaris T. Bode van de Nederlandse Sport Federatie (NSF), is gematigd positief over het rapport "Een nieuwe opstelling' dat de Projectgroep Herinrichting Landelijk Sportbeleid (PHLS) vandaag aan minister D'Ancona van WVC overhandigt. Bode maakt zelf deel uit van de projectgroep, die in juli 1991 door de minister van WVC werd geformeerd uit leden van de NSF en het ministerie van WVC.

De projectgroep doet de rijksoverheid een aantal aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek welke instantie in de toekomst op landelijk niveau de verantwoordelijkheid moet dragen voor het sportbeleid. Zo moet volgens de PHLS de budgetfinanciering voor de bonden gehandhaafd blijven. “De rijksoverheid”, zegt Bode, “is er eigenlijk voorstander van dat de leden van sportorganisaties de eigen broek ophouden door bijvoorbeeld de contributie te verhogen. Nu bevelen wij aan om de budgetfinanciering in ieder geval tot en met 1994 in te voeren. Voor de sportbonden is dat een grote vooruitgang.”

Daarnaast acht de projectgroep het van belang dat het budget voor de sportstimulering van achterstandsgroepen als allochtonen, ouderen, sociale achterstandsgroepen en gehandicapten van zes naar tien miljoen gulden wordt getild. Bovendien moeten de betrokken organisaties rondom de sportstimulering zich bundelen tot één overkoepelende organisatie.

Om de topsportbegeleiding en de opleiding van trainers te verbeteren doet PHLS bovendien de aanbeveling het budget met vier tot tien miljoen gulden te verhogen. Tenslotte acht de projectgroep het noodzakelijk de gelden voor de individuele begeleiding van topsporters met 2,5 miljoen tot vijf miljoen op te trekken. Dit fonds voor de topsporter moet bij verdere ontwikkeling worden uitgebreid tot een jaarlijkse financiering van vijf miljoen gulden door de rijksoverheid.

Bode zegt met deze aanbevelingen slechts gematigd positief te zijn omdat hij een hoger bedrag dan 10,5 miljoen gulden nodig achtte voor een gedegen ontplooiing van sport. “Ik had de minister liever aanbevolen om het jaarlijkse budget van 45 miljoen te verdubbelen”, meende hij. “De leden van WVC in de projectgroep wilden echter niet zo ver gaan. Aan de andere kant ben ik verheugd over het feit dat de werkgroep, die toch ook uit ambtenaren van WVC bestaat, de eigen minister de aanbeveling doet om tenminste 10,5 miljoen gulden meer aan sport te besteden.”

De rijksoverheid wil in ruil voor de steun, die pas vaststaat als de minister zich over de voorstellen heeft gebogen en het rapport van commentaar heeft voorzien, deregulering en functionele decentralisatie doorvoeren. Dat houdt in dat de overheidsbemoeienis sterk gaat afnemen. De rijksoverheid beperkt zich dan alleen nog maar tot de algemene beleidslijnen, terwijl de NSF meer bevoegdheden en taken krijgt.