Congres stemt in met grondwet voor Rusland

MOSKOU, 21 APRIL. Het congres van volksafgevaardigden heeft zaterdag met 664 tegen 139 stemmen ingestemd met het officiële ontwerp van een nieuwe Russische grondwet.

Het ontwerp voorziet in een beperking van de macht van president Boris Jeltsin. De stemming in het Russische parlement wordt toch niet gezien als een ernstige nederlaag of een bedreiging van de president, omdat ze geen direct gevolg heeft voor zijn bevoegdheid economische decreten uit te vaardigen of ministers te benoemen. Bovendien heeft Jeltsin nog de mogelijkheid amendementen op de ontwerp-grondwet in te dienen of er zelfs een referendum over uit te schrijven voordat het ontwerp op de herfstzitting opnieuw aan het congres van volksafgevaardigden wordt voorgelegd, ditmaal voor een definitieve stemming. De nieuwe Russische grondwet voorziet - voorlopig - in een ambtstermijn van de president van vijf jaar, met een maximum van twee termijnen. De president is tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten. Het ontwerp voorziet in aanzienlijke bevoegdheden voor de premier als hoofd van de uitvoerende macht. Het parlement moet instemmen met de benoeming van nieuwe ministers en rechters van het Hooggerechtshof. De president kan decreten uitvaardigen zolang ze geen wetten of de grondwet schenden. (Reuter, UPI, AP)