Ruimte voor jonge honden, dwarsliggers in technologie

ENSCHEDE, 18 APRIL. Ruim baan voor jonge honden en dwarsliggers, aandacht voor het nut van technologische ontwikkelingen, zorg voor het milieu en steun voor het midden- en kleinbedrijf. Met dat recept moet het niveau van technologische ontwikkeling in Nederland in stand gehouden worden, en daar waar nodig, worden verbeterd.

Dat bleek gisteren tijdens de thema-avond technologie en innovatie in de cyclus Stemmen over de economie, die een ondereel vormt van het Nationaal Economie-debat dat de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in samenwerking met onder andere deze krant organiseert. Het debat zal volgende maand uitmonden in een serie aanbevelingen voor het economisch beleid in Nederland.

De over het algemeen al wat oudere bezoekers van de discussieavond in een zaal van de Universiteit Twente, lieten zich inspireren door hun omgeving. Nederland moet het hebben van het publiek dat overdag de collegebanken bevolkt: de jonge, intelligente "techneuten' met voldoende individualisme om opzoek te gaan naar nieuwe wegen.

De grote meerderheid van de deelnemers zei de dwarsliggers een warm hart toe te dragen. Het beleidsscenario van het Centrum voor energiebesparing is zonder de hulp van querulanten zelfs niet eens haalbaar. Volgens het centrum moet Nederland toe naar een verschuiving van de collectieve lasten ten gunste van het milieu en mileuvriendelijke technologie. Om die verschuiving te bewerkstelligen is evenwel een culturele omslag nodig, een revolutie die zonder dwarsliggers niet mogelijk is.

Top tien Technologie en innovatie

Verbeter de kennisoverdracht naar het midden- en kleinbedrijf (MKB). Verricht onderzoek naar de optimale methode om kennis en informatie-overdracht aan het MKB te doen plaatsvinden. (Innovatiecentrum ID-NL, Forum voor Techniek en Wetenschap, Twente School of Management).

Stimuleer ""laagdrempelige high tech''. Geef minder subsidies aan grootschalige projecten, geef meer aan veel effectievere kleinschalige research. Dit stimuleert de ontwikkeling van kleine krachtige ondernemingen. (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie, Innovatiecentrum ID-NL).

Besteed geld dat middels milieuheffingen wordt verkregen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke produkten en produktiemethoden. (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie, Innovatiecentrum ID-NL)

Laat breed samengestelde groepen ""buitenstaanders'' (jonge honden, dwarsliggers en onbekenden uit de kringen van grote en kleine industrie, overheid, politiek, vakbeerging, technologische instituten en belangengroepen) via brainstormsessies en sterkte/zwakte-analyse maken van de BV Nederalnd. (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie, Forum voor Techniek en Wetenschap, Twente School of Management)

Stimuleer de export van kennis, apparatuur, training van personeel in en naar ontwikkelingslanden op het gebied van milie, opdat de milieumaatregelen die hier gelden ook in die landen kunnen gelden. Deze stimulering leidt tevens tot de ontwikkeling van een innovatieve (milieutechnologische) industrietak. (Twente School of Management)

Om de milieu- en energieproduktiviteit een krachtige impuls te geven is een aanzienlijke verschuiving van de collectieve lastendruk nodig (in de orde van enkele tientallen miljarden guldens per jaar) van de factor arbeid naar milieufactoren (brandstoffen, grondstoffen, afvalstoffen en emissies). (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie)

De overheid moet een stimuleringsprogramma ''Beleidsontwikkeling in het bedrijf'' opzetten om bedrijven te helpen nieuwe produkt/markt/technologie-ideeën te vinden die commercieel aantrekkelijk zijn. (Twente School of Management)

Stimuleer het milieugericht ontwerpen vanuit een multidisciplinair perspectief door middel van gerichte subsidieverlening. (Forum voor Techniek en Wetenschap)

Prikkelen en inschakelen denkvermogen van zoveel mgoelijk mensen om doorbraken voor bestaande problemen te forceren middels het uitwisselen van expertise. Hiertoe zou een tijdschrift (de Nationale denktank) ontwikkeld moeten worden waarin vanuit zo veel mogelijk vakgebieden gericht een beroep gedaan wordt op het denkvermogen van de lezer. (Forum voor Techniek en Wetenschap)

Toets de technologische ontwikkeling aan de behoefte van de wereldbevolking, opdat geen produkten worden ontwikkeld waaraan de wereldbevolking geen behoefte heeft. (Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie)

Kruis hier de volgens u meest geschikte voorstellen aan (maximaal vijf). Opsturen naar: SMO, POSTBUS 87859, 2508 DG DEN HAAG.