Erfrecht

Het artikel "Notarissen toch voor ouderlijke boedelverdeling' (NRC Handelsblad van 9 april) begint met een onjuiste inleidende zin: “De Koninklijke Notariële Broederschap heeft voorkeur voor een wettelijk erfrecht waarbij de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is en de kinderen dus niets erven.”

In de wettelijke ouderlijke boedelverdeling zijn echter de kinderen (naast de langst levende echtgenoot) wel degelijk mede-erfgenaam - anders is zelfs de ouderlijke boedelverdeling niet mogelijk).

Het verschil met de huidige wettelijke regeling is echter, dat in het door de KNB (en een groot deel van de bevolking) voorgestane systeem de kinderen niet direct bij overlijden van een van de ouders de uitkering van hun erfdeel kunnen eisen. Ze verkrijgen dan in feite een - behoudens in bijzondere gevallen - tijdens het leven van de langst levende ouder niet opeisbare vordering. Zij erven dus wel degelijk en worden - voor zover er geen vrijstelling van toepassing is - ook direct belast met successierecht.

Het voordeel van het systeem is duidelijk: de langst levende ouder behoeft niet direct geld op tafel te brengen - door bijvoorbeeld de echtelijke woning te verkopen - om de kinderen uit te keren.

    • C. Gutteling