Bodem Ketelmeer moet gereinigd

LELYSTAD, 17 APRIL. De sterk vervuilde bodem van het 3800 hectare metende Ketelmeer moet worden opgebaggerd en vervolgens opgeslagen in een depot in datzelfde meer.

Het eiland dat zo ontstaat kan een recreatieve en natuurfunctie krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rijkswaterstaat. Op de bodem van het Ketelmeer bevindt zich 15 miljoen kubieke meter sterk vervuild slib dat is aangevoerd door de IJssel. Vijfenzeventig procent daarvan is ernstig verontreinigd met zware metalen, PCB's (polychloorbifenylen) en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Omdat het huidige IJsselslib schoner is, is de verwachting dat sanering een blijvend effect zal opleveren. De minister van verkeer en waterstaat moet nog een beslissing nemen over de sanering van het Ketelmeer. De totale kosten worden geschat op 300 miljoen gulden.