Punten uit het nieuwe programma van het CDA

DEN HAAG, 16 APRIL. Een nieuw program van uitgangspunten voor het CDA. Na tien jaar was het oude programma aan vervanging toe.

“De demografische veranderingen, de technologische vernieuwingen, de pluriformiteit in normen en waarden, de Europeanisering en de internationalisering bepalen het kader waarbinnen in de komende jaren het beleid moet woren gevoerd. De verandering van de politieke omgeving is van dien aard dat het CDA voor de opgave staat zijn politieke overtuiging opnieuw vorm te geven”, aldus het inleidende hoofdstuk van het rapport. De nieuwe christen-democratische uitgangspunten worden samengevat in 75 artikelen. Een greep daaruit: Het CDA richt zich als volkspartij tot de gehele Nederlandse bevolking zonder onderscheid. In het besef dat een politieke partij een eigen verantwoordelijkheid heeft, stelt het CDA zich open voor opvattingen van christelijke kerken, maatschappelijke organisaties en christen-democratische partijen en bewegingen in andere landen. Aan het spreken en handelen van de kerken hecht het grote betekenis. Het zelfbeschikkingsrecht is een recht naast andere fundamentele rechten en vrijheden dat toekomt aan nationale gemeenschappen en dat mag worden ingeroepen tegen een onderdrukkende staat. Zelfbeschikkingsrecht kan in de eerste plaats leiden tot vorming van eigen maatschappelijke organisaties, ten tweede tot grotere regionale autonomie en alleen in laatste instantie tot vorming van een eigen staat. De overheid beperkt zich tot haar kerntaken en is in de uitoefening daarvan doelmatig en efficiënt. Zij houdt het financieringstekort op een houdbaar niveau. Het verschil tussen lonen en uitkeringen moet aanmoedigen tot het verrichten van betaald werk. Personen en huishoudens worden meer aangespoord om zich door middel van sparen en verzekeren in te dekken voor risico's zoals van inkomensderving, kosten van huisvesting, studiekosten. Nederland besteedt anderhalf procent van zijn netto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking. Het CDA acht huwelijk en gezin van bijzondere betekenis. Andere samenlevingsvormen waarin de betrokkenen duurzaam de verantwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden hebben aanspraak op met het huwelijk vergelijkbare rechten en plichten.