GMD voorziet dit jaar forse stijging van haar uitgaven

DEN HAAG, 14 APRIL. De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) voorziet voor dit jaar een forse stijging van haar uitgaven. Blijkens de begroting verwacht de GMD 814 miljoen gulden uit te geven, tegen 692 miljoen vorig jaar, een stijging van 17,7 procent. Bovendien heeft de GMD vorig jaar 35 miljoen gulden meer uitgegeven dan begroot, een overschrijding met 5,1 procent.

De arbeidsongeschiktheidsfondsen AAF en AOF reageren verontrust op deze kostenstijgingen. Zij praten morgen over een voorstel om de begroting van het GMD voorlopig slechts voor kennisgeving aan te nemen en haar voor te leggen aan de Sociale Verzekeringsraad, die toezicht moet houden op de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid.

De GMD adviseert bedrijfsverenigingen over arbeidsongeschiktheid en de vraag of iemand een WAO- of AAW-uitkering moet krijgen. Ook beoordeelt de GMD of gehandicapten recht hebben op bepaalde AAW-voorzieningen en speelt zij een rol bij de arbeidsbemiddeling voor deze groep. De arbeidsongeschiktheidsfondsen betalen de kosten van de GMD en putten daarvoor op hun beurt uit de opbrengst van sociale premies.

De begroting van de GMD bevat enkele opmerkelijke stijgingen. Zo vertoont de post dienstauto's voor GMD-personeel een stijging van 72,8 procent en de post autokosten voor GAK-personeel dat voor de GMD werkt een toeneming van 92,3 procent. Het GMD-bestuur wijt deze stijgingen aan een nieuwe regeling voor dienst- en lease-auto's die een eenmalige kostenverhoging veroorzaakt, maar op termijn “behoorlijk goedkoper” is. Door het toekomstige samengaan van GAK en GMD is het overigens inmiddels “zeer twijfelachtig” of deze regeling wordt ingevoerd.

Andere kostenstijgingen betreffen de huisvestingskosten, de inrichtingskosten (meubilair en machines, een stijging van 84,1 procent), de automatisering en de kosten van voorzieningen voor belanghebbenden. Dat laatste komt door het "open-eindekarakter' van de AAW. Voor andere vragen heeft de GMD de fondsen naar het GAK verwezen, dat de administratie verzorgt.