Aardbeving niet in polis

Sinds 1 september 1963 is een bindend besluit van de Vereniging van Brandassuradeuren van kracht, waarin is bepaald dat geen dekking wordt verleend tegen de gevaren van aardbeving en vulkanische uitbarsting. Evenmin gedekt zijn zes vormen van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij) en de gevolgen van een kernramp.

In de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis staat bijvoorbeeld:

2.4 Van de verzekering is uitgesloten schade:

2.4.1 veroorzaakt door of ontstaan uit molest, als vermeld in "Nadere Omschrijvingen'

2.4.2 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties, als vermeld in 'Nadere Omschrijvingen', onverschillig hoe die reaktie is ontstaan

2.4.3 veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven.