Robecofondsen Groen/Blauw/Geel Florente/Divirente

Het vermogen van het Robeco-fonds RG Strategische Portefeuille Groen (laag risico door accent op vastrentende beleggingen, maar belegt ook een deel in aandelen) is vorig jaar verminderd van 127,2 miljoen tot 119,5 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 48,60 tot 53,59 gulden. Het winstsaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het fonds keert geen dividend uit. Robeco kiest hiervoor omdat dit voor aandeelhouders in fiscaal opzicht het meest gunstige is.

Bij het Robeco-fonds RG Strategische Portefeuille Blauw (belegt iets meer in de aandelensfeer) daalde het vermogen in 1991 van 160,5 miljoen tot 151,3 miljoen gulden. De intrinsieke waarde steeg van 45,20 tot 50,29 gulden per aandeel. Ook dit fonds keert geen dividend uit. Het winstsaldo gaat naar de algemene reserve omdat de voorkeur uitgaat naar onbelaste beleggingsresultaten boven belastbaar dividend.

RG Strategische Portefeuille Geel, dat behalve in vastrentende waarden overwegend in aandelen belegt, heeft het vermogen vorig jaar gehandhaafd op 102,6 miljoen gulden. Per aandeel steeg de intrinsieke waarde van 42,28 tot 46,81 gulden. Evenals bij de andere RG-fondsen wordt de winst ingehouden en om fiscale redenen niet uitgekeerd.

Het fondsvermogen van de drie RG-portefuilles (Groen, Blauw en Geel tesamen) daalde per saldo als gevolg van inkoop van eigen aandelen van 389 naar 373 miljoen gulden.

Het RG Florente Fund dat internationaal belegt in obligaties en valuta's heeft zijn vermogen vorig jaar zien stijgen van 971 miljoen tot 1,6 miljard gulden. Inmiddels heeft het vermogen van Florente de grens van 2 miljard gulden gepasseerd. De intrinsieke waarde per aandeel steeg in 1991 van 103,97 tot 110,16. De winst van 67,8 miljoen gulden wordt om fiscale redenen aan de algemene reserve toegevoegd, zodat een dividend ontbreekt.

Het fondsvermogen van het RG Divirente Fund (internationale belegging in vastrentende waarden en valuta's) is verleden jaar uitgebreid van 517 miljoen tot 681 miljoen gulden. Inmiddels is de grens van 1 miljard gulden overschreden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg licht, van 46,12 tot 47,33 gulden. Het beleid bij dit fonds voorziet wel in het uitkeren van winst als dividend. Voorgesteld wordt het jaardividend gelijk te stellen aan de reeds uitgekeerde interimuitkering van (onveranderd) 3,32 gulden per aandeel.