Landelijk korps niet onder minister

DEN HAAG, 10 APRIL. De Tweede Kamer heeft de invloed van minister Hirsch Ballin (justitie) op het bestuur van het zogeheten korps Landelijke Diensten aanzienlijk ingeperkt.

Het parlement aanvaardde gisteravond een motie, ondersteund door CDA, PvdA, VVD en D66, waarin van de regering wordt gevraagd het bestuurscollege van het landelijke politiekorps belangrijke beslissende bevoegdheden te geven. Eerder deze week had Hirsch Ballin tijdens een mondeling overleg nog benadrukt dat hij volledig zeggenschap wilde houden over het politiekorps. De minister behoudt nu een soort vetorecht.

Het korps landelijke politiediensten moet volgend jaar ontstaan in het kader van de grootscheepse reorganisatie van de politie die op dit moment bezig is. Hierbij versmelten de huidige korpsen van rijks- en gemeentepolitie in 25 grote regiokorpsen. Daarnaast staat het korps landelijke diensten waarin verschillende rijkspolitieonderdelen worden samengebracht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Algemene Verkeersdienst (AVD), de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), en verschillende facilitaire diensten.

Over het beheer van de nieuwe politieorganisatie werd in de nieuwe Politiewet een compromis gesloten waarbij de minister van binnenlandse zaken verantwoordelijk is voor het beheer van de 25 regionale korpsen en per regio een burgemeester is aangewezen als korpsbeheerder. De minister van justitie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijk handhaving van de rechtsorde en heeft via het Openbaar Ministerie een stem in het kapittel in de regiokorpsen.

Met de gisteren aangenomen motie wordt de positie van Hirsch Ballin als korpsbeheerder vergelijkbaar met die van de burgemeesters in de regio's. In het bestuurscollege van het korps landelijke diensten, de raad voor advies en bijstand, krijgen de regiokorpsen nu meer invloed op het functioneren van het landelijk politiekorps. De raad is tevens belast met de vaststelling van het beleidsplan, het formatieplan, de begroting en de jaarrekening van het landelijk politiekorps.

CDA-afgevaardigde Van der Heijden, een van de indieners van de motie, zei vanochtend in een toelichting dat hij met zijn PvdA-collega Stoffelen voorstander is van een betere bestuursstructuur voor het landelijk korps. “We wilden voorkomen dat er een apart politie-apparaat op eigen wieken door de opzet van regio-korpsen heen fladderde.”