Koppeling dit jaar niet hersteld

DEN HAAG, 10 APRIL. De koppeling waardoor uitkeringen en ambtenarensalarissen gelijk oplopen met de loonontwikkeling in de bedrijven, wordt dit jaar niet hersteld. Dit liet minister De Vries (sociale zaken) gisteren in de Tweede Kamer weten. De PvdA-fractie bleek het met dit besluit eens te zijn.

Het kabinet ging vorig jaar over tot ontkoppeling voor 1992, een besluit dat de PvdA-ministers en de Tweede-Kamerfractie slechts met grote moeite konden slikken. Volgens de koppelingswet kan het besluit tot ontkoppeling per 1 juli worden teruggedraaid, als de ontwikkeling van de inkomens daartoe aanleiding geeft. Maar dat is allerminst het geval, constateerde De Vries. Blijkens recente cijfers is de koopkracht van de laagste inkomensgroepen weliswaar verslechterd, maar zijn de hogere inkomens nog meer achteruit gegaan.

Hoewel het Kamerlid Rosenmöller van Groen Links eraan herinnerde dat herstel van de koppeling de belangrijkste reden voor de PvdA was om in het kabinet te gaan zitten, bleek deze fractie de visie van De Vries voor het lopende jaar te delen. Omdat de koopkracht van hoog tot laag is verminderd, kan er volgens PvdA'er Van Zijl worden gesproken van een evenwichtige ontwikkeling.

Het kabinet staat voor de vraag of bij de komende begrotingsbesprekingen de koppeling opnieuw moet worden losgelaten. Van Zijl wees minister De Vries erop dat volgens de prognoses de koopkracht voor de laagstbetaalden in 1993 “een dikke min” vertoont en voor de hogere inkomens “een dikke plus”. De PvdA'er noemde dat “onacceptabel”. Minister De Vries, die in een nota aan het kabinet al heeft gezinspeeld op ontkoppeling, zei dat hij nog dezelfde opvatting erop nahoudt als vorig jaar: er moet sprake zijn van een evenwichtige koopkrachtontwikkeling. Vorig jaar werd het loslaten van de koppeling voor de laagste inkomens via fiscale maatregelen goeddeels gecompenseerd.