Ambtenaren Curaçao weer aan het werk

WILLEMSTAD, 7 APRIL. De overheid en de ambtenarenbonden op Curaçao hebben gisteren na een etmaal vergaderen een akkoord bereikt in het arbeidsconflict over de financiële positie van de ambtenaren. De achterban van de bonden heeft ingestemd met het akkoord. De stakende politie en de ambtenaren hebben inmiddels het werk hervat. Inschakeling van militairen om orde en rust te handhaven is hiermee van de baan.

Het akkoord komt neer op een salarisaanpassing per 1 januari van dit jaar met 14 procent ter compensatie van de sinds 1983 niet meer uitgekeerde prijsindexering. Hiervan wordt 9 procent eind mei al uitgekeerd. De rest wordt op een spaarrekening gestort en over vijf jaar uitbetaald. De vakantie-uitkering wordt per 1 juni 1992 opnieuw ingevoerd en bedraagt zes procent. De eerste uitkering vindt juni volgend jaar plaats. Partijen beginnen spoedig overleg over een nieuw systeem van aanpassing van salarissen aan gestegen kosten van levensonderhoud.

De leden van de politiebond NAPB stemden als eersten in met het akkoord. De onderwijzersbond SITEK ging uiteindelijk ook akkoord, nadat de leden van de andere drie bonden hun fiat hadden gegeven. Daarmee kwam een einde aan de staking die ruim een week eerder door de betrokken bonden was uitgeroepen.

In een voorlopige schatting betekent het akkoord voor de overheid een extra uitgavepost van 71 miljoen gulden voor dit jaar en een nog groter bedrag in de komende jaren. Premier Liberia denkt dit tekort te kunnen aanvullen met de opbrengsten van een btw, waarvoor een wetsontwerp in voorbereiding is. Hiertegen is evenwel fel verzet gerezen van de kant van het bedrijfsleven en de vakbonden. Zij vrezen dat de overheid opnieuw geen ernst maakt met de noodzaak het overheidsapparaat grondig te saneren.