Mediaraad wil overzicht op verdeling frequenties

HILVERSUM, 6 APRIL. De Mediaraad wil een zelfstandig bestuursorgaan in het leven roepen dat zich bezighoudt met het beheer en de verdeling van etherfrequenties. Dit "Commissariaat voor Frequentiemanagement' (CFM) moet helderdheid, efficiëntie en coördinatie brengen in het gebruik van radio-, tv- en andere frequenties.

Uit het advies van de Mediaraad aan de ministers van WVC en verkeer en waterstaat blijkt, dat de besluitvorming over de bestemming en toewijzing van frequenties zich grotendeels aan de parlementaire controle onttrekt. Frequenties worden gebruikt voor omroep, veiligheid, luchtvaart en andere vormen van telecommunicatie. Omdat er de laatste jaren schaarste is ontstaan, acht de Mediaraad echter een hoge mate van overheidsbemoeienis noodzakelijk. Nu strekt de verantwoordelijkheid voor de frequenties zich nog uit over een zestal departementen: Verkeer en Waterstaat, WVC, Defensie, Justitie en Binnenlandse en Economische Zaken. Door het in het leven roepen van een CFM kunnen bestemming, toewijzing en beheer in één hand komen.

De Mediaraad dringt er tevens op aan dat de bevoegdheden voor frequentiebeheer en -verdeling bij voorkeur in één wet worden geregeld. In Nederland is de regeling op dit punt ondoorzichtig, met name wat betreft de omroepfrequenties. Die frequenties vallen nu onder drie verschillende wetten: de Mediawet, de Radio-Omroep-Zender-wet en de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen.

Volgens de Mediaraad worden op dit moment geen of slechts technische criteria gehanteerd bij de verdeling van frequenties. Deze besluitvorming op ad-hoc-basis is volgens de Raad onduidelijk en ontoereikend. Bij de frequentieverdeling moeten heldere procedures, selectiecriteria en belangenafwegingen gelden.

De Mediaraad loopt met dit advies vooruit op de binnenkort in het kabinet te bespreken "Donnerbrief', waarin minister D'Ancona (WVC) ondermeer het omroepfrequentiebeleid na het advies van de commissie-Donner formuleert.