Protest tegen bezuiniging kabinet op gehandicapten

DEN HAAG, 4 APRIL. De besluiten van het kabinet over de AAW-regeling voor gehandicapten stuiten op forse kritiek van maatschappelijke organisaties. Het kabinet wil gehandicapte 65-plussers pas in 1994 recht op AAW-voorzieningen (zoals woningaanpassingen, rolstoelen, speciaal vervoer) geven. Het wil daarnaast nu al bezuinigingen doorvoeren voor gehandicapten jonger dan 65. De regelingen worden straks overgeheveld naar de gemeenten.

Oorzaak van de opschudding rondom de AAW-plannen is dat het kabinet wel vindt dat ook bejaarden recht op de voorzieningen hebben - zij betalen er sinds 1990 premie voor - maar het budget op hetzelfde niveau wil houden. Dit betekent globaal dat straks een twee maal zo grote groep gehandicapten een beroep doet op de voorzieningen zonder dat er meer geld voor is. Dat was een reden voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om eerder geen genoegen te nemen met alleen overheveling van het budget naar de gemeente. De VNG en de staatssecretarissen Ter Veld (sociale zaken) en Heerma (volkshuisvesting) werden het deze week alsnog eens. Door het kabinetsbesluit van gisteren krijgen de gemeenten 115 miljoen gulden extra.

Dat bedrag verkrijgt het kabinet door al drie maal kortingen van steeds 10 procent op de vervoersvoorzieningen die gehandicapten via de AAW vergoed krijgen, door te voeren: per 1 oktober dit jaar , per 1 april 1993 en per 1 oktober 1993.

Een belangrijk argument voor het kabinet was dat met de decentralisatie van de AAW- en woonvoorzieningen gehandicapten straks bij slechts één loket hoeven te zijn. Op dit punt verwijt de Gehandicaptenraad het kabinet een valse voorstelling van zaken. “Deskundigen hebben al de vloer aangeveegd met de bewering dat de regelingen beter op elkaar zouden worden afgestemd.” De raad wijst erop dat vergoedingen voor stookkosten, dieetkosten, en kledingslijtage “domweg worden afgeschaft”.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) reageerde verontwaardigd op het wetsvoorstel. De uitvoering van de AAW-regelingen verliep tot nu toe via de bedrijfsverenigingen. Volgens FBV-bestuurslid P. Schrage zullen de uitvoeringskosten door de overheveling naar de gemeenten met 200 miljoen gulden stijgen. Hij denkt dat bij de uitvoeringsorganisaties (behalve de bedrijfsverenigingen ook de GMD) zeker 1.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Ook de Raad voor het ouderenbeleid en de Raad voor de volkshuisvesting hebben afwijzend op het wetsvoorstel gereageerd.