Louis-Jean Calvet: Roland Barthes, een ...

Louis-Jean Calvet: Roland Barthes, een biografie 274 blz., Van Gennep 1992, vert. Jeanne Holierhoek (Roland Barthes, 1951-1980, Flammarion 1990), f 59,50

Paul Veyne: Bread and Circuses. Historical Sociology and Political Pluralism 492 blz., Penguin 1992, (Le pain et le cirque, Seuil 1976, Allan Lane 1990), f 37,65

John Hull: De dagen worden wel kouder maar niet korter. Leven met blindheid 192 blz., uitg. Bruna 1992 ,vert. Joke Bomer (Touching the rock SPCK 1990), f 24,90

Gilles Perrault: Een bevriend staatshoofd. Hassan II van Marokko 355 blz., Ambo 1992, vert. A. Bolweg (Notre anmi le Roi, Gallimard 1990), f 39,50

Robert B. Reich: The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism 339 blz., Vintage Books 1992 (Knopf 1991) f 28,80

Louis-Jean Calvet: Roland Barthes, een biografie 274 blz., Van Gennep 1992, vert. Jeanne Holierhoek (Roland Barthes, 1951-1980, Flammarion 1990), f 59,50

Tien jaar na de dood van Barthes verscheen de eerste biografie, geschreven door Louis-Jean Calvet, een leerling van Barthes die al in 1973 een boek wijdde aan diens oeuvre, en jarenlang vrienden, kennissen en studenten van Barthes heeft ondervraagd. ""Een ingehouden en voorzichtige biografie, met een stroom aan nieuwe informatie. [...] Het boek laat zien welke voorwaarden er voor Barthes verbonden waren aan de vrijheid van denken, die hem in staat stelde een eigen stem te ontwikkelen en zich nooit vast te leggen op een systeem, een theorie of een methode.'' (Dirk van Weelden, CS 19-10-90)

Paul Veyne: Bread and Circuses. Historical Sociology and Political Pluralism

492 blz., Penguin 1992, (Le pain et le cirque, Seuil 1976, Allan Lane 1990), f 37,65

""Bread and Circuses is geen narratieve geschiedschrijving. Anekdotes zijn er nauwelijks in te vinden en het behandelt veel meer dan alleen de Romeinse samenleving die de kreet "brood en spelen' voor het nageslacht vastlegde. Veynes eigenlijke onderwerp is een verschijnsel dat kenmerkend is voor zowel de Griekse als de Romeinse beschaving en dat zijns inziens een allesoverheersende rol speelde in het sociaal-politieke leven: het "euergetisme', een begrip dat is afgeleid van het Griekse woord voor weldoener, euergetès en dat door Veyne wordt gedefinieerd als "individuele vrijgevigheid die de gemeenschap ten goede komt.[...] Dit is geen gemakkelijk leesbaar boek, maar in de Engelse vertaling is het toch tamelijk toegankelijk geworden dankzij de heldere vertaling van Brian Pearce en dankzij de classicus Oswyn Murray die in overleg met de auteur het origineel ontdeed van overtollige lappen tekst en deze uitgave voorzag van een duidelijke inleiding"". (Pieter Steinz, Boekenbijvoegsel 24-3-90).

John Hull: De dagen worden wel kouder maar niet korter. Leven met blindheid

192 blz., uitg. Bruna 1992 ,vert. Joke Bomer (Touching the rock SPCK 1990), f 24,90

Sinds zijn zevenentwintigste jaar is John Hull aan beide ogen blind. Hij probeert in zijn boek een indruk te geven van de manier waarop hij de werkelijkheid ervaart. ""Het gaat niet alleen over blindheid. In het begin van zijn verslag gebruikt hij deze paradox: hij voelt zich als iemand die kan zien, al is het hem niet mogelijk iets met eigen ogen waar te nemen. Het zien is in deze uitspraak niet meer aan het gezichtsvermogen gekoppeld, maar moet veel ruimer worden opgevat. De tastzin, het gehoor, de reuk en de smaak, elke zintuigindruk valt er onder. Met een zintuig minder leidt Hull de lezer naar een amalgaam van de lichtste gewaarwordingen: de sneeuw die de weg uitvlakt, de arm die het bureau raakt, de polyfonie van de regen in de tuin. Voor wie kan zien zijn dat de desserts van de ervaring. In De dagen worden wel kouder maar niet korter krijgen ze hun grote kracht.''

(K. Schippers in NrcHdb 31-5-91.)

Gilles Perrault: Een bevriend staatshoofd. Hassan II van Marokko

355 blz., Ambo 1992, vert. A. Bolweg (Notre anmi le Roi, Gallimard 1990), f 39,50

""Een bevriend staatshoofd bevat niet alleen een scherpe aanval op de autocratische regeermethoden van koning Hassan, maar plaatst vooral zijn persoonlijkheid in een zeer ongunstig daglicht. Terreur en fraude zijn hoofdfundamenten van Hassans bewind, schrijft Perrault. Maar er is in Marokko meer aan de hand dan alleen politieke terreur. Hassans wreedheid is zo hardnekkig dat er voor Perrault slechts een conclusie overblijft: de koning is een pathologisch geval. Perrault heeft in Frankrijk een reputatie op het gebied van goed gedocumenteerde non-fictie boeken te verdedigen. Hij weet zijn beschuldigingen ook in dit werk goed te onderbouwen.''

(Eric Boogerman BB 27-10-90.)

Robert B. Reich: The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism

339 blz., Vintage Books 1992 (Knopf 1991) f 28,80

Reich is een typische exponent van een groeiende groep links-liberale economen in Amerika. Ze zitten bij denk-tanks zoals het Economic Strategy Institute in Washington [...] en in het Congres. Ze hebben bedenkingen bij de laissez-faire-politiek die in de wilde jaren tachtig opbloeide onder Reagan en Thatcher. Overheden, en vooral de Amerikaanse, moeten een actievere rol spelen in handel en economie, menen de progressieven. ""Overheden moeten zich niet langer blind staren op de winstgevendheid van bedrijven die in hun land gevestigd zijn. De belangrijkste taak is dat ze haar burgers zo goed mogelijk opleidt en een behoorlijke infrastructuur verschaft zodat de bevolking substantiële waarde kan toevoegen aan de wereldeconomie'' zei Reich in een interview met Michèle de Waard (BB 9-11-91).