PvdA stelt "toporgaan' boven fractie en bestuur

DEN HAAG, 3 APRIL. De PvdA wil een toporgaan installeren dat een sterke greep krijgt op het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie. Het nieuwe orgaan - dat boven het partijbestuur en de PvdA-fractie komt te staan - bepaalt wie wanneer in het openbaar over welke onderwerpen mag spreken.

De pas gekozen voorzitter F. Rottenberg wil via dit toporgaan een “centrale regie” tot stand brengen om “de inhoud van het beleid en het beeld van de PvdA” op elkaar te laten aansluiten. Het toporgaan heeft de officiële naam "Stuurgroep' gekregen. In de wandelgangen wordt echter al gesproken van het “Centraal Comité”. Het partijbestuur van de PvdA spreekt vanavond in Amsterdam over voorstellen van het voorzittersduo Rottenberg en Vreeman om de structuur van de partij te reorganiseren.

In het toporgaan krijgt het voorzitterduo zitting, evenals partijleider W. Kok en minister Pronk (ontwikkelingsamenwerking), en PvdA-fractieleider Wöltgens die zal worden bijgestaan door de huidige fractiesecretaris F. Buurmeijer. De voorlichter van de fractie in de Tweede Kamer, B. Heinrichs, speelt ook een belangrijke rol in het functioneren van het toporgaan, omdat er volgens een notitie van het duovoorzitterschap sprake moet zijn van een “eenvormige voorlichting”. De huidige voorlichter op het hoofdkantoor van de PvdA in Amsterdam, A. Sliedrecht, heeft inmiddels een andere baan gevonden. Partijsecretaris A. Beck maakt geen deel uit van het toporgaan. Hij zal zijn functie binnen een jaar neerleggen.

De “centrale regie” zou nodig zijn omdat met name de PvdA-fractie niet strak wordt bestuurd door het bestuur van de Tweede-Kamerfractie onder leiding van Wöltgens. Er bestaat voortdurend verwarring over de vraag welk standpunt de PvdA moet innemen, en wie over welk onderwerp het woord mag voeren. Rottenberg heeft voor zijn verkiezing reeds aangegeven dat in de Kamerfractie een beter “management” is vereist, omdat zij “de etalage van de partij” is. Hij heeft na het congres van 13 maart achter de schermen geopereerd om de ideeën voor een meer “geïntegreerde structuur” nader uit te werken.

Pag.3: Toporgaan PvdA moet fractie sturen

Rottenberg is formeel op 1 april aan zijn nieuwe functie begonnen, en leidt vanavond zijn eerste vergadering van het partijbestuur. Hij neemt uit hoofde van zijn functie reeds deel aan het “bewindspersonenoverleg” dat de PvdA-ministers op donderdagavond houden op het ministerie van financiën. Fractieleider M. Wöltgens liet onlangs op een spreekbeurt weten dat “Rottenberg een beduidende invloed heeft op de koers van de partij”.

Het nieuwe toporgaan komt boven de huidige verkozen organen in de partij en de fractie te staan. Dit betekent dat het 25 leden tellend partijbestuur zich meer moet richten op contacten met maatschappelijke organisaties. Dit orgaan moet een “scharnierfunctie” vervullen tussen partij en maatschappij en zich niet gedetaileerd bezighouden met de koers van de partij. Die taak is weggelegd voor de "Stuurgroep'. Dit orgaan krijgt sterke greep op de koers van de PvdA-fractie van 49 leden in de Tweede Kamer die “té onsamenhangend” zou functioneren. Met het toporgaan krijgen het duovoorzitterschap en de ministers van de PvdA een directe greep op het werk van de PvdA-volksvertegenwoordigers. In de Tweede Kamer wordt derhalve de kwalififcatie “Centraal Comite” benut. Ook zou een gedeelte van de medewerkers op het partijkantoor in Amsterdam - dat momenteel wordt gereorganiseerd - worden ondergebracht bij de beleidsstaf van de Tweede Kamerfractie. Rottenberg en Vreeman zijn van plan om met een kleine kernstaf vanuit Den Haag te opereren. Op het PvdA-hoofdkantoor zelf moeten overigens op basis van een formatieplan van interim-directeur I. ten Cate 10 à 12 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Het toporgaan zou ook veel invloed gaan uitoefenen op de procedure voor de kandidaatstelling van Tweede-Kamerleden die op een meer centrale wijze zal plaatshebben. Het opstellen van lijsten wordt volgens waarnemers een zware opgave omdat de PvdA nu sterk op verlies staat. Voor “vernieuwing” bestaat derhalve weinig personele ruimte, tenzij de partijtop “de bezem haalt door de fractie”.

Het toporgaan heeft zich tot doel gesteld voor meer eenheid te zorgen, en de onderlinge contacten “kort te sluiten”. Verwarring of “bedrijfsongevallen” als het WAO-debat zouden in deze opzet moeten worden voorkomen. De greep op zowel de organisatie van de partij als de Tweede-Kamerfractie wordt gezien als een “dualisme van dichtbij”. De voorstanders van dit concept wijzen erop dat Rottenberg van het congres een zeer ruim mandaat heeft gekregen om de PvdA te vernieuwen.

    • Derk-Jan Eppink