Zware kritiek op wethouder inzake Newman-affaire

AMSTERDAM, 2 APRIL. De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren hevige kritiek geuit op het optreden van D66-wethouder M. Baak van cultuur in de affaire rondom de restauratie van het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van de Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman.

De wethouder mag van de raad wel blijven, maar moet zich in de toekomst daadkrachtiger opstellen in zaken van vergelijkbaar belang. Een motie van PvdA en Groen Links waarin de raad zegt te betreuren dat de wethouder op cruciale punten te weinig initiatief heeft genomen, werd gisteren door bijna de voltallige gemeenteraad gesteund. Alleen de fractie van haar eigen partij stemde tegen.

De wethouder wilde na afloop van het debat niet zeggen of zij politieke consequenties trekt uit de motie. Zij zal maandag eerst vergaderen met haar fractie.

Op aandrang van de VVD zegde Baak, voor de zomer te komen met een plan van aanpak voor toekomstige restauraties, waarin te volgen procedures, werkwijze en rapportage beter worden vastgelegd. Baak zei de commotie rondom de restauratie “zorgelijk” te vinden, vooral wat betreft de reputatie van het Stedelijk. Zij beloofde haar best te zullen doen om dat weer in goede banen te leiden.

De raadsleden namen het de wethouder vooral kwalijk dat zij de raad tussen mei en december 1991 informatie heeft onthouden. Baak verdedigde zich door te zeggen dat zij serieus had gezocht naar een geschikt moment om de raad in te lichten, maar eerst wilde wachten tot zij zo veel mogelijk gegevens voorhanden had.

PvdA-fractievoorzitter Grewel vergeleek Baak met "een ongeëmancipeerde huisvrouw': “Als ze het op een gegeven moment als een borrelend en rottend kliekje aan de familie voorzet omdat ze het zonde vindt het weg te gooien en iedereen ziek wordt, is ze verbaasd dat ze de schuld krijgt”. Volgens Grewel heeft de affaire de reputatie van het Stedelijk Museum geschaad en negatieve gevolgen gehad voor de personele verhoudingen binnen het museum.

Alleen D66 vond dat de wethouder niets te verwijten valt. Volgens woordvoerder Bakker, die de zaak vorig jaar aanzwengelde, heeft de raad zijn democratische controle wel degelijk kunnen uitoefenen, al betrof het hier wel een geval van "eens maar nooit weer'.

Holvast (Groen Links) had ook kritiek op directeur Beeren van het Stedelijk Museum. Het museum had volgens hem minder badinerend moeten reageren op meningen van deskundigen van buiten het museum.

CDA'er Spit vond dat de wethouder een verkeerde keuze had gemaakt door zo lang te wachten met het informeren van de raad. Een motie van het CDA waarin werd gezegd dat Baak de democratische controle van de gemeenteraad “ernstig heeft gefrustreerd” door te verzuimen de raad in te lichten, kreeg geen steun. Ook verwierp de raad een motie van Groen Amsterdam, waarin werd gepleit voor het instellen van een onderzoekscommissie van onafhankelijke restauratiedeskundigen die zou moeten oordelen of de restauratie al dan niet geslaagd kan worden genoemd. Over de kwaliteit van de restauratie zal worden gepraat, wanneer het Gerechtelijk Laboratorium een vervolgonderzoek heeft afgerond.