EZ: steun voor saneren bodem grote bedrijven

DEN HAAG, 1 APRIL. Het kabinet wil niet alleen het midden- en kleinbedrijf tegemoetkomen bij het saneren van vervuilde bedrijfsgrond, maar ook de grotere bedrijven.

Minister Andriesssen van economische zaken zei vandaag in Den Haag dat extra financieringsmiddelen voor grotere bedrijven beschikbaar zullen komen via de Nationale Investeringsbank op grond van de regeling Bijzondere Financieringen.

De bewindsman zei niet te voelen voor nieuwe regelingen, maar voor inbouw in bestaande. Zo wordt het midden- en kleinbedrijf (mkb) tegemoet gekomen via de Regeling Borgstelling MKB-kredieten. De maximale looptijd van de financiering kan worden verdrievoudigd van zes jaar tot achttien jaar. Kan bij de bestaande regeling ten hoogste de helft van de saneringskosten worden gefinancierd, voortaan worden de totale kosten via het borgstellingskrediet gedekt.

De minister zei dit bij het in ontvangst nemen van de brochure “Ondernemen met een schone bodem” van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK). De brochure gaat in op de vrijwillige bodemsanering door bedrijven. Hiervoor worden ongeveer 200.000 bedrijven benaderd en de geschat wordt dat bij een kwart tot een derde van de gevallen bodemsanering noodzakelijk zal zijn. Als de eigenaar van de grond “onschuldig” is of het bedrijf een financieringsprobleem heeft, kan de overheid te hulp schieten.