Polemologie

Wie afgaat op het artikel "Groningse polemologen hebben de handen vol aan eigen conflicten' over het Polemologisch Instituut (NRC Handelsblad, 6 januari) zal van de stand van zaken bij polemologie een verkeerde indruk krijgen. Als lid van de wetenschappelijke staf wil ik een aantal onjuistheden rechtzetten.

Het is waar dat er spanningen bestaan in de vakgroep en dat deze hebben geleid tot verdeeldheid in de wetenschappelijke staf. Dat betekent echter niet dat de hele vakgroep met elkaar overhoop ligt. De problemen zijn echter niet alleen te wijten aan geschillen binnen de vakgroep. De juridische faculteit (waaronder de vakgroep polemologie valt) heeft al sedert jaren het plan de vakgroep te reduceren. Dit besluit is vervat in een nota formatiebeleid voor de periode 1990 tot 1994. Volgens dit plan zullen te zijner tijd vier van de zeven formatieplaatsen bij polemologie komen te vervallen. Tenzij hulp van buiten de faculteit wordt geboden zal ook de leerstoel polemologie worden opgeheven. In verband hiermee is een reorganisatieprocedure aangevangen die echter nog niet haar beslag heeft gekregen. Op het moment van schrijven bestaat er nog geen zekerheid over wie zal afvloeien en wanneer.

De overweging voor deze reorganisatie is dat het, gezien de beperkte middelen van de faculteit, niet redelijk is dat zij alleen de lasten moet blijven dragen van een vakgroep die toch in belangrijke mate werkzaam is op niet-juridisch terrein. Voor dat belangenargument kan men, gezien de moeilijke financiële positie van de faculteit, begrip hebben. Maar het is te betreuren dat de vaststelling van facultaire prioriteiten de opheffing meebrengt van een vakgroep die dienstbaar is en was aan de hele universiteit en die zich beweegt op een terrein waarvan de betekenis niet wordt ontkend.

De bewering dat de Groningse polemologen over zijn gegaan tot een "permanent conflict met elkaar' is in zoverre misleidend dat daarmee de indruk gewekt wordt dat er in de vakgroep geen samenwerking meer bestaat. Dit is zeker niet het geval.