Groen Links verkiest milieu boven inkomen

DEN HAAG, 30 JAN. Groen Links heeft afstand genomen van haar oude eis om alle minimumuitkeringen te verhogen met 15 procent. Dit blijkt uit de nota Naar een ecologische economie, die de Kamerfractie van Groen Links vanmorgen presenteerde.

In deze nota zet Groen Links uiteen hoe men wil streven naar een economie waarin bescherming van het milieu centraal staat en niet de groei van produktie en consumptie. Bestaande economische categorieën als de prijsindexering en het bruto nationaal produkt moeten daarom zo berekend worden, dat de veroorzaakte schade aan het milieu meegerekend wordt, want “niets is economisch verstandig wat ecologisch onverantwoord is”.

Groen Links pleit voor een verhoging van de milieuheffingen en een verlaging van de lasten die op arbeid drukken. De beschikbare loonruimte zal op den duur steeds kleiner worden, omdat niet de groei van arbeidsproduktiviteit centraal staat, maar de "milieuproduktiviteit'.

De oude eis van 15 procent erbij voor alle minima acht de partij nu “te ongedifferentieerd”. De “moderne armoede” kan beter bestreden worden door individualisering van het sociale zekerheidstelsel, waardoor bijvoorbeeld eenoudergezinnen wel meer geld zullen krijgen, maar AOW'ers met een goed pensioen niet. De partij blijft streven naar nivellering van de inkomensverschillen en naar compensatie van de laagste inkomens voor de opgelopen achterstand uit de jaren tachtig. Maar tegelijkertijd wil de partij niet een groter milieu-onvriendelijk gedrag van lagere-inkomensgroepen stimuleren. Groen Links is zelfs bereid om een daling van de koopkracht van minima te accepteren als deze groepen “volharden” in een vervuilend consumptiepatroon. De partij wil alleen prijsstijgingen van milieuvriendelijke produkten compenseren. Overigens heeft nivellering volgens Groen Links ook een milieuvriendelijk effect, omdat “de groei van de milieuvervuiling vooral te wijten is aan de groei van "luxe-milieuvervuiling' (...) zoals aanschaf van duurzame consumptiegoederen, vakantiereizen en (meerdere) auto's.”

De gemeentelijke zuiverings- en milieuheffingen, die nu voor alle huishoudens even hoog zijn en onafhankelijk van het daadwerkelijke verbruik, zijn volgens Groen Links “niet erg rechtvaardig” en moeten daarom worden vervangen door regulerende heffingen. Hierdoor wordt milieuvriendelijk gedrag wel beloond en vermindert het denivellerende effect.