Budgettering van scholen niet dit jaar

ROTTERDAM, 29 JAN. Het nieuwe systeem voor personeelskosten in het onderwijs wordt volgend jaar slechts formeel ingevoerd. Volgens de besturenbonden en de onderwijsvakbonden zijn de scholen nog niet in staat op basis van dit zogeheten formatiebudgetsysteem een eigen personeelsbeleid te voeren. Het systeem komt in de plaats van het declareren van personeelskosten bij het ministerie van onderwijs.

De geplande invoering van het formatiebudgetsysteem per 1 augustus van dit jaar heeft bij veel scholen weerstand opgeroepen. Het systeem is bijzonder ingewikkeld, maar de cursussen die de bonden hebben georganiseerd om het uit te leggen moeten nog beginnen. Ook een speciaal opgezette Teleac-cursus begint pas in maart.

Een ander probleem is dat het formatiebudgetsysteem nauw samenhangt met andere veranderingen in het onderwijs, die nog niet afgerond zijn. In het basisonderwijs zijn dit de schaalvergroting en de samenwerking met het speciaal onderwijs. In het voortgezet onderwijs gaat het om de basisvorming en de vorming van scholengemeenschappen. Pas als de uitkomst van deze operaties duidelijk is, kan een school een verantwoord personeelsbeleid formuleren.

Ook speelt mee dat de besturenbonden en de onderwijsvakbonden nog aan het onderhandelen zijn over de arbeidsvoorwaarden onder het formatiebudgetsysteem. Dit maakt het moeilijk om op tussen een schoolbestuur en afgevaardigden van de vakbonden afspraken te maken. Door een niet meer dan formele invoering van het formatiebudgetsysteem vervalt dit decentraal overleg dit jaar. De scholen hoeven slechts een "beleidsarm' formatieplan aan de medezeggenschapsraad of het bevoegd gezag voor te leggen.