Hoger personeel nerveus over effect van plan-Simons

ROTTERDAM, 28 JAN. Sommige vakbonden beginnen behoorlijk nerveus te worden van de gevolgen van het plan-Simons voor de loonstrookjes van hun leden. Voorzitter drs. E. Nypels van de Vereniging Hoger Personeel (VHP) deelt zelfs openlijk een reprimande uit aan de onderhandelaars bij Akzo die vorige week tot een principe-akkoord over een neiuwe CAO kwamen.

“Het is een evidente tekortkoming dat in het CAO-akkoord bij Akzo geen rekening is gehouden met de financiële consequenties van het plan-Simons”, aldus Nypels. Hij dringt er bij de VHP Akzo op aan alsnog compensatie te eisen.

VHP-onderhandelaar R. van Baalen ligt niet wakker van de oekaze uit het hoofdkantooor. De bij de VHP aangesloten verenigingen zijn autonoom, dus hij heeft meer met zijn leden dan met de overkoepelende VHP te maken. “Het woord is aan onze leden bij Akzo. Als zij het akkoord afwijzen, heb ik een probleem, maar ik vind dat we bij Akzo een heel behoorlijk CAO-resultaat hebben geboekt en ik heb niet de illusie dat we er nog meer uit zouden kunnen halen.”

Nijpels heeft de eerste CAO-resultaten voor dit jaar tegen het licht gehouden en constateert dat er “een lek dreigt te ontstaan”. Want wat is volgens hem het geval? In de meeste CAO's is afgesproken dat de werkgever minimaal de helft van de ziektekostenpremies voor zijn rekening neemt, ongeacht of het nu particulier verzekerde werknemers betreft of ziekenfondsverzekerden. Maar sinds begin dit jaar pakt die verdeling voor de werknemers met middelbare en hogere inkomens “zeer nadelig uit”, aldus Nypels.

Sinds 1 januari moet iedereen een vast bedrag van ongeveer 125 gulden per jaar betalen voor de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Ook niet werkende, meeverzekerde gezinsleden moeten deze bijdrage betalen. (Kinderen tot 18 jaar de helft).

Bovendien is als gevolg van overheveling van de medicijnen naar de AWBZ, de premie voor deze verzekering verhoogd (van 5,8 naar 7,3 procent). Tenslotte zijn de heffingen voor de WTZ (Wet toegang ziektekostenverzekeringen) en voor de MOOZ (Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden) met ongeveer 140 gulden per persoon gestegen. Voor een alleenstaande met een inkomen boven de ziekenfondsgrens (ongeveer 54.000 bruto per jaar) betekent dit volgens de VHP een kostenstijging van ten minste 820 gulden. Een alleenverdiener met partner en twee kinderen zou ten minste 1225 gulden per jaar meer kwijt zijn.

“Volledig onacceptabel”, zegt Nypels. Hij bepleit compensatie voor deze "nivelleringsgolf' in het CAO-overleg, met dien verstande dat de oude verdeling - waarbij de werkgever tenminste de helft van de ziektekostenpremie voor zijn rekening neemt - als uitgangspunt wordt genomen. Dat zou inhouden dat de werkgever naast de vergoeding van (tenminste) de helft van de ziektekostenpremie (particulier, danwel ziekenfonds), ook de helft van de bijdragen voor WTZ en MOOZ, én de helft van de nominale AWBZ-bijdrage én de helft van de premiestijging in de AWBZ voor zijn rekening moet nemen.

Dat is aardig bedacht, maar wat moeten ze daar bij Akzo mee? Het akkoord dat daar vorige week - vlak voordat de nieuwe loonstrookjes werden verstuurd en eventuele ontgoocheling daarover kon oplaaien - werd bereikt en dat loopt tot 1 april volgend jaar voorziet in een loonsverhoging op 1 februari met 4 procent en op 1 januari van 1,2 procent. Compensatie van gestegen lasten als gevolg van het plan-Simons of de gewijzigde bijdragen voor WTZ en MOOZ is volgens VHP-onderhandelaar Van Baalen wel aan de orde gesteld, maar maakte geen schijn van kans.

“De ziektekostenpremie zal wel wat omlaag gaan, omdat de medicijnen zijn overgeheveld naar de AWBZ, maar daar profiteert Akzo ook van, want de verdeling tussen werkgever en werknemer van die verlaagde premie blijft dezelfde. Maar dat staat los van de nominale bijdrage AWBZ, de verhoging van de AWBZ-premie en van de bijdragen voor WTZ en MOOZ. Die komen allemaal voor rekening van de werknemers. Dat wisten we natuurlijk toen het CAO-overleg startte, maar ik zie niet in hoe dat bij Akzo alsnog veranderd kan worden”, aldus Van Baalen. Hij beschouwt de reprimande van voorzitter Nypels dan ook meer als een waarschuwing aan het adres van zijn collega's die nog moeten beginnen aan de CAO-onderhandelingen, bij voorbeeld in de metaalnijverheid, Fokker, Philips, Heineken, Unilever en Hoogovens, om er enkele te noemen.