Bestuur Rotterdam wil kleiner en efficiënter gemeentelijk apparaat

ROTTERDAM, 28 JAN. De gemeente Rotterdam gaat de komende jaren ingrijpende maatregelen nemen om het gemeentelijk apparaat te verkleinen en efficiënter en goedkoper te laten werken. De gemeente zal subsidies intrekken, diensten afstoten en laten verzelfstandigen en burgers meer laten betalen voor recreatieve voorzieningen, kunst en bibliotheken. Voor de gemeente moet een minimumpakket aan kerntaken overblijven, zoals brandweer, politie, milieubeheer en werkloosheidsbestrijding.

Dat zijn enkele voorstellen die het college van B en W gisteren aan de hoofden van de gemeentelijke diensten overhandigde. Ze zijn onderdeel van de grootscheepse herbezinningsoperatie "Afweging in Breder Kader', die moet leiden tot een bestuurlijke vernieuwing van de Rotterdamse overheid. In het voorjaar moet het gemeentebestuur met concrete voorstellen komen voor de reorganisatie van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. In Rotterdam zijn op dit moment 45 gemeentelijke diensten actief. Daarvoor werken in totaal ongeveer 27.000 ambtenaren, bijna vijf procent van de bevolking van Rotterdam. Hoeveel ambtenaren Rotterdam na de operatie overhoudt is nog niet becijferd.;

“Het gemeentelijk apparaat moet terugkeren naar een beperkt aantal kerntaken waarvoor gemeenten ooit zijn ontstaan: zoals het blussen van een brand”, aldus locobugemeester dr. P. O. Vermeulen gistermiddag. Het sterk uitgedunde ambtenarenapparaat zou met minder diensten meer kwaliteit kunnen bieden aan de burgers en efficiënter en goedkoper kunnen werken, zo is de gedachte.

Omdat de gemeente Rotterdam een begrotingstekort verwacht van 85 miljoen gulden in 1994 - voor driekwart veroorzaakt door rijkskortingen - wordt de herijking van de gemeentelijke taken gekoppeld aan een financiële bezuinigingsronde die ruim 50 miljoen moet opleveren. Dat bedrag moet worden opgebracht door het gemeentebestuur en de diensten te verkleinen en te reorganiseren. Burgemeester Peper zei onlangs al het aantal wethouders in het college te willen terugbrengen van negen tot zes. Verder zullen in de toekomst zoveel mogelijk gemeentelijke diensten worden verzelfstandigd of geprivatiseerd, zoals onlangs nog de Afvalverwerking Rijnmond en de Drinkwaterleiding. Andere diensten die daarvoor in aanmerking komen zijn onder meer de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, het Gemeentelijk Woningbedrijf (GWR), het energiebedrijf (GEB), delen van Gemeentewerken, de kunstinstellingen en de Gemeentedrukkerij.

Voor enkele voorzieningen, zoals bibliotheken, kunstinstellingen en recreatieve voorzieningen, geldt dat hun inkomsten in de toekomst in grotere mate bijeen zullen moeten worden gebracht door de gebruikers ervan. Wel vinden B en W dat ze voor iedereen toegankelijk moeten blijven.