Mug

Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat u het blad Mug kent. Vanwaar die voorzichtigheid, zult u vragen.

Wel, dat komt omdat Mug een ""maandblad is van en voor uitkeringsgerechtigden''. Mug Amsterdam wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers die werken met behoud van uitkering, zo lees ik in het colofon. Omdat het nummer één betreft meen ik dus dat het het eerste nummer is, vandaar mijn premisse inzake uw onbekendheid.

Het blad wordt in een oplage van veertigduizend exemplaren gedrukt, niet niks dus, en verspreid. Het telt twintig bladzijden met veel advertenties en het wordt uitgegeven door een stichting, ter bevordering van de belangen van uitkeringsgerechtigden. Wie anders, nietwaar.

Mijn bevreemding werd gewekt door het Redactionele stuk. Na een inleiding over de EG en haar bedoelingen staat er onder het hoofd Afbraak: ""Een vrije markt betekent meer concurrentie, dus verlaging van de lonen. Hoge belastingen brengen de factor arbeid in beweging: hooggeschoolden naar belastingparadijzen, laaggeschoolden naar de landen met goede sociale voorzieningen.''

Het kapitaal is vele malen ""mobieler'' dan de arbeid. De overheid kan de vluchtende investeerder alleen nog aan zich binden door of de belastingen te verlagen of zelf te investeren (...). Voor wie voor zijn bestaan afhankelijk is van gemeenschapsgelden staat de vorming van een dergelijke Europese ""gemeenschap'' gelijk aan afbraak van de verzorgingsstaat. Allen worden dus door de uitkeringsgerechtigden opgeroepen om zich tegen de EG te keren, in wat demagogische termen, met de bekende kortzichtigheid van een belangenclubje. Over vergroting van afzetgebieden, over produktieverhoging, over een nieuwe arbeidsmarkt wordt niet gesproken. Men is in de verdediging. Men komt nooit meer aan het werk, en men is dus tegen, dat is ongeveer de houding.

Als ik wil nagaan wie het geschreven heeft, wordt het ingewikkelder. Er staat geen naam bij. Wie is dan de redactie? Wel, onder het hoofdje "Redactie' staan in het colofon negentien namen, meer redactieleden dan welk maandblad dan ook. Dus daar worden wij niet wijzer van.

Op bladzij 3 staan wel vijf ondertekende stukjes, waarvan drie pseudoniemen.

In alle artikelen is men tegen.

Men is vol kritiek over Verenigd Europa (""Verenigd Europa: wat is dat? Wat moet je je in godsnaam onder een Verenigd Europa voorstellen?''). Een stukje gaat over discriminatie van aardappelen (we mogen geen Eigenheimers, Bildtstar en Bintje meer kopen want die worden ""kwistig'' bespoten). ""Een (arm)zalig 1992'' stelt dat de OESO ""meent dat er in Nederland maar eens flink bezuinigt moet worden op de uitkeringshoogte.'' (De OESO zelf zou het met een d geschreven hebben, denk ik). En dat moet niet, vindt Aristide, want ""Nederland moet bezuinigen omdat de OESO dat wil''. Dus worden de sociale voorzieningen afgebroken. ""Niet dezelfde fout als Tatcher in Engeland met haar zo gehate poll-tax'', staat er dan. Afgezien van de weggevallen h een beetje een onzinnige vergelijking. Maar het einde is weer: ""De uitkeringsgerechtigden kunnen zich opmaken voor een (on)zalig 1992. En als we niet oppassen kun je dat "zalig' over een paar jaar wel helemaal weglaten...''

Beetje flauw, Aristide. Ik schrijf toch ook niet dat je op die manier ""van elke MUG een olifant kunt maken''?

Ernaast een stukje onder het hoofd Daderprofiel, geschreven door ""de dichter Bruil''. Hij heeft het geestig over "dokter Van Leeuwen' van de Binnenlandse veiligheidsdienst, een vondst die mij normaliter het verder lezen belet, maar ditmaal ga ik door en lees dat Van Leeuwens tirade tegen de bommengooiers die het op het huis van Kosto gemunt hadden, door de dichter Bruil wordt afgedaan met ""boerelullenpsychologie''. Juist. Zo komen wij ergens. Dit is nu precies de relevante discussie die ons een stuk verder zal helpen. Ik lees er zinnen als: ""Hij heeft een zesde zintuig ontwikkeld voor namen en motieven, voor antecedenten en begrippen, kleine criminaliteit, Kosto, niet-actieven, nuances.''Duidelijk?

Dan naar het vijfde artikel van bladzijde 3, geschreven door Oene, met een leuke handtekening. Dit gaat over "Werkdruk door Drukwerk?' ""Een uitkering kost net zo goed, dan betaald werk'', stelt Oene, en breekt zich verder het hoofd over drukwerk van ministeries etc. ""Vooral ministeries zijn royaal met circulaires en overig drukwerk.'' En daar is Oene tegen.

Nu zult u zeggen, ja maar wat staat er op pagina 2. Pagina 2 zit dus vol met het colofon, het redactionele stuk Afbraak en een striptekening en Adressen. Er worden 86 adressen gegeven van Stichtingen, opvangcentra, de Bijstandsbond, Steunpunt Wonen, sociale diensten, Belangenbehartiging Alleenstaanden, Werklozenbelangenvereniging, Vrouwen en de bijstand, kraakspreekuren, arbeidsongeschikte vrouwen, arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden, en een gereedschapsuitleen, die een beetje uit de toon valt. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, veel zijn ook alleen maar een telefoonnummer of postbus, maar 86 in Amsterdam alleen dus!

Op de achterzijde een kwart pagina advertentie van marihuanazaden, van de Sansi Seed Bank, met soorten als Northern Lights, Shivu-Shanti, Super Skunk, Big Bud, Early Girl en Silver Haze. In deze advertentie heeft men niets tegen bespuiten, integendeel: ""Onze super-schimmelwerende vloeistof, Sulphon, is direct leverbaar.'' Men heeft ook spul tegen roofmijt en sluipwespen in huis.

Begrijp mij goed, alles mag van mij, maar is dit nu niet een beetje rolbevestigend, zo'n advertentie achterop? En die stukken die overal tegen zijn? Draagt dit nu heus bij aan de brede maatschappelijke discussie?

Zo blijft het niet alleen de OESO die denkt dat het anders besteed kan worden. Niet handig.

    • van Lennep