SER verdeeld over inspraak

DEN HAAG, 21 JAN. Werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn het niet eens geworden over het adviesrecht van ondernemingsraden. Dit blijkt uit een ontwerp-advies van de commissie ondernemingsraden van de SER.

Het ontwerp-advies betreft de voorgenomen herziening van de Wet op de ondernemingsraden. Met de herziening wordt versterking van de medezeggenschap van de werknemers beoogd.

Twee jaar lang heeft de commissie gestudeerd op de vraag of het goed zou zijn als een ondernemingsraad altijd adviseert over belangrijke bedrijfsbeslissingen. De vakbeweging is daar vóór. De werkgevers zijn tegen. De werkgevers vinden het niet nodig dat de ondernemingsraden altijd advies geven over bedrijfs-economische beslissingen, waaronder ook het verlenen van kredieten aan derden, het aangaan van schulden en de bestemming van winsten. Ook over zaken als de verplichte consultatie door de OR van de werknemers, het recht van de OR om zelf tegenvoorstellen te doen aan de directie en de rechtspositie van OR-leden zijn de meningen verdeeld.

De kwestie van de bevoegdheden van de OR - op welke terreinen adviesrecht en bij welke onderwerpen instemmingsrecht - is door de SER-commissie niet behandeld.