Monumenten

In "Behoud de Singelgrachtgordel' (NRC Handelsblad 14 januari) houdt Margriet de Roever een warm pleidooi voor het instandhouden van de Amsterdamse Singelgrachtbebouwing ter plekke van de Nicolaas Witsenkade en omgeving.

Ik mis aan het slot, waarin organisaties worden genoemd die zich inzetten voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, echter één belangrijk gegeven.

In 1988 begon, onder auspiciën van het ministerie van WVC (de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), een landelijk opgezet project waarbij het bouwvolume tussen 1850 en 1940 in kaart werd gebracht. Deze fase is wat het Amsterdamse betreft inmiddels afgerond. Maar liefst 10.000 monumenten en complexen en 21 gebieden met bijzondere waarde, waaronder het Singelgrachtgebied zijn geïnventariseerd.

Sinds 1 juni van het vorige jaar is in Amsterdama het vervolg op het MIP, het Monumenten Selectie Project (MSP), opgezet met als doel het selecteren van circa negenhonderd monumenten en complexen uit de periode 1850-1940 om deze voor te dragen ter bescherming van rijkswege. Van de geïnventariseerde gebieden met bijzondere waarde zal eenderde deel worden voorgedragen als beschermd stadsgezicht. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat bescherming feitelijk zijn beslag krijgt.

Daarom is het nuttig dat monumentenorganisaties als het Cuypersgenootschap zich inzetten voor behoud van het architectonische erfgoed maar zij worden vaak gedwongen tot het voeren van een ad hoc-beleid.