"Landbouw te traag met zorg milieu'

AMSTERDAM, 21 JAN. De Nederlandse land- en tuinbouwers schakelen te traag over op produktiemethoden die minder schadelijk zijn voor het milieu. Dit verwijt uitte minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) gisteren bij de opening van de Landbouw-RAI.

De bewindsman waarschuwde dat de inspanningen voor grootschalige mestverwerking niet op een laag pitje mogen worden gezet. Volgens Bukman valt niet te tornen aan de doelstelling dat de landbouw in 1994 in staat moet zijn jaarlijks zes ton mest te verwerken tot mestkorrels. Hij onderstreepte dat eerder méér dan minder verwerkingscapaciteit nodig zal zijn om de uitstoot van stikstof door de landbouw te verlagen.

De boodschap van Bukman is een tegenvaller voor de veehouderij. In die sector is de laatste tijd regelmatig betoogd dat de doelstelling van zes miljoen ton is achterhaald, omdat de mest door aanpassing van de voeding minder mineralen bevat. Volgens Bukman moet de land - en tuinbouw ook meer tempo maken bij de terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. “De richting is goed maar het tempo ligt te laag,” aldus de bewindsman.

Volgens Bukman wachten veel boeren af, omdat zij veronderstellen dat milieutechnieken goedkoper worden en de overheid met nog strengere normen komt. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde gisteren dat minister Bukman en staatssecretaris Gabor bereid zijn opnieuw met het Landbouwschap te onderhandelen over methoden die het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het eind van de eeuwwisseling met de helft verminderen. De Tweede Kamer behandelt in april het Meerjarenplan Gewasbescherming. Dit plan moet worden gefinanciering met een milieuheffing die jaarlijks 25 miljoen gulden moet opbrengen. Het Landbouwschap vindt dit bedrag te hoog.

Voorzitter Mares van het Landbouwschap verweet Bukman dat de regelgeving onduidelijk is, wat tot onzekerheid onder de boeren leidt.