Akkoord Alders milieubeleid met basismetaal

DEN HAAG, 21 JAN. De basismetaalindustrie en minister Alders zijn het gisteren alsnog eens geworden over het milieubeleid dat in deze sector de komende jaren moet worden gevoerd.

De afspraken houden in dat de basismetaalindustrie (staal, aluminium) alle vormen van milieuverontreiniging terugbrengt. De uitworp van verzurende stoffen moet met 80 tot 90 procent verminderen, de emissie van bijvoorbeeld zware metalen moet met 50 tot 90 procent terug en het energieverbruik per eenheid produkt moet geleidelijk 20 procent minder worden. De afspraken betreffen voorts onderwerpen als afval, bodemsanering, geluidshinder en externe veiligheid.

De overeenkomst geldt voor de komende twintig jaar met afspraken over resultaten die in respectievelijk 1994/95, 2000 en 2010 moeten zijn bereikt. Het eerste wat de sector nu te doen staat is het maken van bedrijfsmilieuplannen, waarin wordt aangegeven hoe de afspraken zullen worden geëffectueerd.

Vorige maand leken minister Alders en de bedrijven, vertegenwoordigd door de Stichting Basismetaalindustrie en Milieu, het al eens te zijn over het milieubeleid. Ter tafel lag een convenvant, waarover al geruime tijd was onderhandeld. Op het laatste moment deinsde de stichting terug voor ondertekening, omdat volgens haar onduidelijkheid was gerezen over de juridische waarde van dergelijke overeenkomsten. Die twijfel was gevoed door onder andere de Raad van State die in enkele uitspraken had laten blijken wetgeving een zwaarder gewicht toe te kennen dan afspraken die overheden en bedrijfsleven met elkaar hadden gemaakt.

Een ultimatum dat Alders de industrie had gesteld en dat gisteren afliep - de minister dreigde de bedrijven met wetgeving tot maatregelen te dwingen - bracht de partijen voor een beslissend gesprek om de tafel. Ten opzichte van ruim een maand geleden is aan de tekst van de afspraken, neergelegd in een "intentieverklaring', niets veranderd. Wel zal het akkoord worden voorgelegd aan de Commissie-Kortman die al eerder door het kabinet om advies is gevraagd over het rechtskarakter en de rechtmatigheid van convenanten. Dat advies zal aan de tekst van het akkoord tussen Alders en de basisindustrie alsmede de ondertekening daarvan echter niets meer kunnen veranderen. Het blijft in theorie mogelijk dat de Raad van State vergunningen voor bedrijven afkeurt, ook al passen ze in de afspraken van het convenant.

Voor de bedrijven was van belang dat provincies en gemeenten, in het algemeen de vergunningverleners, hebben beloofd zich aan het convenant te binden en hun beleid daarop af te stemmen. Zo hopen de basismetaalbedrijven de zekerheid en duidelijkheid over het overheidsbeleid voor milieu te krijgen, die zij voor de komende jaren wensen.

Het gesprek tussen de basismetaalindustrie en de minister van milieubeheer gisteren werd door betrokkenen als een testcase beschouwd, omdat soortgelijke convenanten de komende periode met nog zo'n 15 bedrijfstakken op stapel staan, te beginnen met de chemische industrie. (De grafische industrie is de basismetaal al voorgegaan). Veelzeggend in dit verband was de aanwezigheid van VNO-voorzitter Rinnooy Kan bij de onderhandelingen gisteren.

Het akkoord kan nog sneuvelen. Minister Alders moet het convenant tegenover de Tweede Kamer verdedigen en de Stichting Basismetaalindustrie en Milieu moet het voorleggen aan de bedrijven die bij haar zijn aangesloten. De onderhandelingen werden gisteren wel gevoerd door vertegenwoordigers van de grootste bedrijven, Hoogovens, Billiton, Alcoa, Pechiney en Nedstaal. Omdat zij het akkoord wensen te tekenen is volgens stichtingswoordvoerder De Brouwer al 80 procent van de bedrijfstak eraan gebonden.