Geldpremie voor ouderen in aangepast WAO-plan

DEN HAAG, 18 JAN. Het kabinet wil met een geldpremie oudere afgekeurde werknemers stimuleren naar betaald werk te blijven zoeken.

WAO'ers van 50 jaar en ouder die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar toch een volledige uitkering hebben, houden voor een periode van drie jaar zestig procent van die (bruto-)uitkering als zij weer een betaalde baan vinden. Dat deel van de uitkering komt bovenop het salaris dat ze gaan verdienen.

Premier Lubbers kondigde deze aanpassing van de WAO-plannen van het kabinet gisteren aan in zijn persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan een wens van de regeringsfracties CDA en PvdA. Tijdens de algemene beschouwingen van het afgelopen najaar vroeg zowel CDA-fractieleider Brinkman als zijn PvdA-collega Woltgens om een maatregel waardoor oudere WAO'ers gestimuleerd zouden worden naar betaald werk te blijven zoeken.

Voorts wil het kabinet in de wet vastleggen dat alle mensen die zijn afgekeurd, na een periode van vijf jaar opnieuw worden gekeurd. Nu ligt het herkeuren van arbeidsongeschikten nog niet voor alle gevallen wettelijk vast.

Het kabinet heeft gisteren het wetsvoorstel om de WAO voor mensen tot 50 jaar te beperken vastgesteld. Het voornemen om in de WAO in te grijpen, leidde de afgelopen zomer tot grote commotie in de gelederen van de PvdA. Het noopte PvdA-leider en vice-premier Kok zelfs tot het beleggen van een extra congres om te bezien of hij nog wel over voldoende vertrouwen in de partij kon beschikken.

De kabinetsvoorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State en de Sociale Verzekeringsraad. Daarna zal het kabinet de voorstellen - al dan niet aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de adviesorganen - naar de Tweede Kamer sturen.

Het kabinet gaat er nog steeds van uit dat de wetswijzigingen, per 1 juli kunnen worden ingevoerd, maar het is uiterst twijfelachtig of deze datum zal worden gehaald. De zo nu en dan zeer technische wijzigingsvoorstellen zullen waarschijnlijk zowel in de Eerste en Tweede Kamer - een lange schriftelijke voorbereiding vergen.

Premier Lubbers maakte gisteren duidelijk zich niet te willen mengen in de discussie of WAO en WW geprivatiseerd moeten worden. Minister De Vries (sociale zaken) is hiervan een voorstander. Een PvdA-commissie onder leiding van professor Wolfson vindt juist niet dat er getornd moet worden aan de huidige systematiek.