Nieuwe regels voor effectenbranche

Effectenbemiddelaars kunnen in de toekomst te maken krijgen met verscherpte vermogenseisen en strakkere gedragsregels.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) moet deze hogere eisen en gedragsregels uiterlijk 1 april hebben geformuleerd in verband met de nieuwe wet toezicht effectenverkeer (WTE) die naar verwachting per die datum in werking zal treden. Het toezicht dat de minister van financiën uitoefent op het effectenverkeer in ons land is gedelegeerd aan de STE.

Momenteel wordt van bemiddelaars een minimum eigen vermogen van 250.000 gulden of een bankgarantie voor dat bedrag verlangd. Hoeveel deze vermogenseis omhoog zal gaan is nog niet duidelijk. Afgezien hiervan zullen bemiddelaars in de toekomst ook moeten voldoen aan aanvullende eisen indien zijn voor eigen rekening effectenposities innemen. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe gedragsregels zal zijn dat effectenfirma's en andere bemiddelaars hun klanten niet meer mogen overhalen tot transacties waarvan ze kunnen weten dat de risico's de financiële draagkracht van de klant overschrijden. Ook zal het reeds geldende verbod van telefonische colportage voor de goederentermijnhandel wettelijk worden verankerd. Deze branche kwam in opspraak door onder meer een aggressief optreden bij klantenwerving.