D66: milieubeleid boven koopkracht

DEN HAAG, 17 JAN. D66 stelt een goed milieubeleid boven behoud van koopkracht voor iedereen. Dat blijkt uit een rapport dat het hoofbestuur vanochtend heeft gepresenteerd.

Op grondstoffen, energie, water, grond en ruimte moet een heffing komen die het gebruik daarvan duurder maken. Dat bepleit het hoofdbestuur van D66. Behalve het principe "de vervuiler betaalt' moet in het milieubeleid op korte termijn het principe "de gebruiker betaalt' worden ingevoerd, vindt het D66-bestuur.

Alleen het besteedbaar inkomen van de mensen met de laagste inkomens mag niet worden aangetast, althans “wanneer hun consumptiegedrag milieuvriendelijk is”, aldus de resolutie van hetr hoofdbestuur. Dit rapport "Het milieu geprijsd en geprezen' wordt 28 en 28 maart op het D66-congres besproken en kan dus nog door de leden worden gewijzigd.

Het D66-bestuur zegt in de resolutie hoge prioriteit toe te kennen aan een duurzame ontwikkeling. De samenleving en in het bijzonder de economie moeten zich ontwikkelen binnen de grenzen die het milieu stelt. Dat betekent volgens het D66-bestuur dat de overheid andere produktiemethoden moet bevorderen en het gebruik van milieuvriendelijker produkten moet stimuleren door financieel-technische maatregelen.

Het belastingstelsel moet volgens D66 milieuvriendelijker worden door milieuheffingen in te voeren en de arbeidskosten gelijktijdig te verlagen. Een aanpak in Europees verband van de milieuproblemen betekent volgens de resolutie: “niet afwachten maar ons best doen om Europa mee te krijgen”.