Onderzoek naar kostenstijging gezondheidszorg

DEN HAAG, 16 JAN. Onafhankelijke deskundigen gaan de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg onderzoeken. Dat is het resultaat van vandaag gehouden overleg tussen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, het KLOZ.

Simons en het KLOZ staan lijnrecht tegenover elkaar. Simons wil dat de verzekeraars hun premies met 20 tot 30 procent verlagen. De meeste verzekeraars verwachten echter dat de premies als gevolg van “explosieve” kostenstijgingen in april omhoog gaan. Simons zei eerder “alles uit de kast te zullen halen” als de verzekeraars hun premies niet verlagen. Het onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken welk premieniveau gerechtvaardigd is.

Vanmiddag voerden beide partijen nog overleg over de elementen die bij dat onderzoek aan de orde moeten komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer was al voor een dergelijk onderzoek. Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) zei vanmiddag in een reactie dat “de kou voorlopig een heel eind uit de lucht is”. Hij pleitte eerder voor een onafhankelijk onderzoek door de Verzekeringskamer en de Algemene Rekenkamer. Zijn collega Van Otterloo (PvdA) dacht aan de Economische Controledienst. Simons zou de Kamer in de loop van de middag over de uitkomst van het overleg informeren.

Vlak voor aanvang van het overleg, in Simons' werkruimte in Den Haag, zei de bewindsman dat het gesprek was bedoeld “om de omstandigheden in kaart te brengen”. Simons, bijgestaan door drie topambtenaren, verwachtte “een stevig debat” dat hij zpou ingaan “met een zakelijke instelling”. Een van de zes KLOZ-delegatieleden sprak gisteren zelfs van een oorlog tussen politiek en verzekeraars. Desondanks verliep het overleg volgens woordvoerders van beide partijen “in een goede sfeer”.

In de politiek is de spanning over de ziektekosten toegenomen door uitlatingen van PvdA-leider Wöltgens. Hij zei dat de PvdA zich zal bezinnen op haar positie in het kabinet, als de PvdA de indruk krijgt dat het onmogelijk is om met het CDA het plan-Simons te realiseren.

Nu de verzekeraars geen geneesmiddelen meer hoeven te vergoeden, maken ze 15,5 procent minder kosten, waardoor de premies met een gelijk percentage omlaag kunnen, aldus Simons. De verzekeraars betwisten die kostenverlaging niet, maar wijzen erop dat er een kostenstijging van ten minste 15 procent tegenover staat. Zij gaan uit van een stijging in 1991 van zeker 10 procent en een toename van de kosten dit jaar van 5 procent. Daarom houden de meeste verzekeraars hun premies voorlopig gelijk.

Pag 3:

Overleg op ministerie

Simons wees ook op de tariefverhoging vorig jaar in de ziekenhuizen. De verzekeraars stellen dat de ziekenhuiskosten als gevolg daarvan zijn gestegen en dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de premies. Op zijn beurt zegt Simons dat de verzekeraars de afgelopen jaren minder aan ziekenhuiskosten hebben uitgegeven en op die post geld hebben bespaard. Door de tariefverhoging krijgen ziekenhuizen nu alsnog het geld dat ze de afgelopen jaren tekort zijn gekomen, de verzekerden hebben daar al in de vorm van premies voor betaald. De verhoging van de ziekenhuistarieven is dus geen argument voor premieverhoging, aldus Simons.

De reserves die de verzekeraars verplicht moesten aanhouden om de kosten van de vergrijzing van het verzekerdenbestand op te vangen, ongeveer 1,8 miljard gulden, kan volgens Simons voor het grootste deel, ruim 1 miljard gulden, worden aangewend om premieverlaging mogelijk te maken. De meeste particulier verzekerde bejaarden hebben immers een standaard(pakket)polis. Het verlies dat de verzekeraars op deze niet-kostendekkende polissen lijden, wordt volledig betaald door alle particulier verzekerden. Mede om die reden is op 1 januari voor verzekeraars de verplichting vervallen om "vergrijzingsreserves' aan te houden. Het KLOZ heeft Simons erop gewezen dat dit onderwerp niet tot zijn competentie behoort. Uitsluitend de Verzekeringskamer en het ministerie van financiën mogen zich bemoeien met de reservevorming van de verzekeraars, aldus een woordvoerder van het KLOZ.