Grote bedrijven verlagen premies ziektekosten toch

DEN HAAG, 15 JAN. De premies voor collectieve ziektekostenverzekeringen bij enkele grote bedrijven, waaronder Philips en de werkmaatschappij V&D van Vendex, zijn vanaf 1 januari verlaagd. De premieverlaging van collectieve contracten gaat in tegen de trend bij particuliere verzekeraars om de premies op het niveau van vorig jaar te houden of zelfs te verhogen.

De grootste premieverlaging voor werknemers die een inkomen boven de loongrens hebben, doet zich voor bij Philips, waar 60.000 werknemers dit jaar 10 procent minder premie betalen. Bij V&D betreft het een premieverlaging van enkele procenten. De exacte verlaging hangt af van de vraag of ook de huisartskosten zijn meeverzekerd. Is dat het geval, dan is de premieverlaging groter. De Philips-werknemers zijn verzekerd bij Nieuw Rotterdam, V&D doet zaken met het Zilveren Kruis.

Volgens staatssecretaris Simons (volksgezondheid) kunnen de premies voor particuliere verzekeringen met 20 tot 30 procent omlaag, onder meer omdat verzekeraars vanaf 1 januari de kosten voor geneesmiddelen niet meer hoeven te vergoeden. De koepel van particuliere ziektekostenverzekeraars, het KLOZ, meent echter dat de kosten in de gezondheidszorg vorig jaar zo buitensporig zijn gestegen, met ten minste 10 procent, dat premieverlaging niet kan. Simons, die morgen met het KLOZ overlegt, zal proberen de verzekeraars alsnog tot verlaging te bewegen. Ziekenfondsen en ambtenarenverzekeraars hebben hun ziektekostenpremies wel verlaagd.

Directeur A.C. Blom van verzekeringsmaatschappij Nieuw Rotterdam wijst erop dat de verlaging bij Philips niet maatgevend is voor de mogelijkheid om elders de premie te verlagen. De premieverlaging is deels mogelijk doordat verzekeraars geneesmiddelen niet meer hoeven te vergoeden en doordat het aantal jongere werknemers bij het bedrijf is toegenomen. Daardoor nemen de kosten af.

Pag 3:

Conflict rond ziektekosten

Ook de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg in de gebieden waar de meeste Philips-werknemers werken (Eindhoven, Limburg, het noorden van het land) speelt een rol bij de premieverlaging, aldus Blom. “In vergelijking met de Randstad zijn er soms kostenverschillen van enkele tientallen procenten.”

Als de particuliere ziektekostenverzekeraars na het gesprek morgen met Simons hun premies niet alsnog verlagen, zal de vakcentrale CNV in overleg treden met ziekenfondsen en werkgevers om collectieve contracten bij weigerachtige verzekeraars niet te verlengen en onder te brengen bij ziekenfondsen. FNV-voorzitter J. Stekelenburg drong er eerder deze week bij de verzekeraars op aan hun premies alsnog te verlagen. Tot nu toe hebben slechts enkele particuliere verzekeraars de premies wel verlaagd, waaronder VGNN in Groningen.

Als Simons zo'n groot belang hecht aan de marktwerking dat moet hij nu ook “niet piepen als de verzekeraars hun premie niet willen verlagen”, zei vanmiddag dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO tijdens een persconferentie. Volgens Rinnooy Kan bestaat er tussen Simons en de verzekeraars een “zakelijk argument en daar wil ik mij niet in mengen”. Hij vindt het wel opvallend dat Simons “schuimbekkend van woede rondloopt als de marktwerking tegenvalt”.

In kringen van ziekenfondsen wordt gezegd dat particuliere verzekeraars hun premies voor individuele verzekerden niet willen verlagen omdat zij de afgelopen jaren een hevige concurrentieslag om collectieve contracten hebben gevoerd. Daarbij is met zeer scherpe aanbiedingen gewerkt. De individuele verzekerden zouden daarvoor nu de prijs betalen. KLOZ-directeur O. Hehne ontkent dat. Wel wijst hij erop dat op het gebied van collectieve contracten nog scherper wordt geconcurreerd dan bij de individuele particuliere verzekeringen.