Wolfson: mobiliseer werkloze

DEN HAAG, 14 JAN. De PvdA moet een groots offensief inzetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden moet arbeid “absoluut bovenaan staan”. Dit stelt de commissie-Wolfson in het rapport “Niemand aan de kant” dat vanmiddag is aangeboden aan partijleider Kok en waarnemend partijvoorzitter Castricum. Het zal centraal staan op een tweedaags partijcongres in maart.

De harde kern van drie- à vierhonderdduizend moeilijk plaatsbare werklozen moet worden gemobiliseerd. Dat is niet alleen nodig om het beroep op uitkeringen terug te dringen, maar ook om te voorkomen dat, zodra de conjunctuur weer aantrekt, opnieuw op grote schaal mensen van buiten Nederland binnentrekken. Prof. D.J. Wolfson zegt dit in een vraaggesprek met deze krant.

Een van de belangrijkste maatregelen om ongeschoolde, vaak allochtone werkwilligen aan werk te helpen is volgens de commissie taakafplitsing. Als geschoold personeel eenvoudige taken overlaat aan ongeschoolde werknemers, kunnen er volgens Wolfson cum suis een groot aantal banen worden geschapen.

De PvdA-commissie pleit daarentegen tegen een verlaging van het minimumloon en tegen een verlaging van de sociale uitkeringen die zou uitmonden in een "mini-stelsel'. Volgens Wolfson levert zo'n mini-stelsel, als rekening wordt gehouden met de noodzakelijke kosten van bijverzekering, hooguit twee à drie miljard gulden op. Ook stelt hij dat van de ruim 900.000 mensen in de WAO nu al 92 procent een uitkering op minimum-niveau heeft.

De commissie-Wolfson wil de uitvoering van de sociale zekerheid regionaliseren. Op regio-niveau moeten de sociale partners nauw bij die uitvoering betrokken blijven, in een tripartite-model. Daarbij dienen de uitvoeringsorganen echter een grotere beleidsvrijheid te krijgen. Naarmate men erin slaagt meer moeilijk plaatsbare werklozen aan werk te helpen krijgt men een ruimer budget.