LSVb bepleit aangepaste versie van tempobeurs

ROTTERDAM, 14 JAN. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat studenten elk trimester een gesprek hebben met hun begeleider over de studievoortgang. Komt de student niet opdagen dan zou zijn beurs moeten worden ingetrokken of worden omgezet in een lening.

Dit blijkt uit de notitie die de LSVb vandaag aan de orde zal stellen tijdens het tweede gesprek over de zogeheten tempobeurs dat de bond samen met het ISO (Interuniversitair Studentenoverleg), de universiteiten en de hogescholen heeft met minister Ritzen (onderwijs).

De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij voor 1 februari in overleg met studenten, universiteiten en hogescholen een uitgewerkt voorstel zal doen voor de zogeheten "tempobeurs'. Het recht op studiefinanciering wordt daarbij afhankelijk van de studieprestaties: een student zou jaarlijks een minimum aantal studiepunten moeten behalen. Daarbij krijgt de student een punt voor elke veertig uur studiebelasting waarover hij met succes is getentamineerd. Elke universiteit of hogeschool zou zelf het minimum-aantal te behalen studiepunten kunnen vaststellen.

Tijdens het eerste gesprek, een maand geleden, bleek nog ernstig verschil van mening tussen de gesprekspartners. De studenten vinden dat de minister te weinig oog heeft voor het belang dat zij hebben bij een goede organisatie van de studie en een adequate begeleiding. Aan de hogescholen is de indeling in studiepunten van veertig uur nog maar weinig ingevoerd en de registratie ervan laat veel te wensen over. De administraties aan de universiteiten zijn nog zeer onnauwkeurig.

Als alternatief voor een "tempobeurs', gebaseerd op een volgens de LSVb ingewikkeld studiepuntenstelsel, stelt de bond voor het voortgangsgesprek als meetpunt te nemen. Dat zou bovendien het voordeel hebben dat de universiteiten en hogescholen gedwongen zijn de begeleiding goed te regelen. Daarnaast vindt de bond dat er afspraken moeten worden gemaakt over de manier waarop universiteiten en hogescholen omgaan met de evaluaties, door studenten, van het onderwijs.