Vlaams Blok

H. Rigthart vindt dat “vreemdelingenhaat en racisme hier nooit kunnen opleven met een beroep op een nationalistische traditie, zoals je dat bij het Vlaams Blok heel duidelijk ziet” (NRC Handelsblad, 30 december).

Een dergelijke stellingname getuigt van een gevaarlijk nationalistisch superioriteitsgevoel: wij zijn zoveel beter! Is ons Nederlandse superioriteitsgevoel terzake niet enigszins tweeslachtig en zelfs hypocriet, als wij fascisme en racisme waar dan ook afwijzen, maar de staat Israel steun verlenen, zelfs al is en blijft daar een regime aan de macht dat ook door vooraanstaande joodse geleerden en intellectuelen in dat land zelve als fascistisch en racistisch wordt gekwalificeerd? Het verleden leert dat men met "nooit' erg voorzichtig moet omspringen. Als Nederland stemplicht zou kennen zoals België, zou het misschien eveneens geconfronteerd kunnen worden met een niet gewenst verschijnsel waarvoor wij nu de kop in het zand steken om het bestaan ervan te ontkennen.