Staatsrechtelijke zeden

WAT ZULLEN RADIO en televisie dit weekeinde weer aan standpunten van het kabinet opleveren? De Tweede- Kamerleden zijn nog met reces, maar de bewindslieden praten gewoon tegen hen door.

Door de microfoon van een zendgemachtigde, nu de microfoons in de Tweede- Kamerzaal nog zijn uitgeschakeld. Afgelopen zondag was het staatssecretaris Kosto van justitie die via de IKON-radio zijn mening gaf over de recente Kamermotie naar aanleiding van de opvang van asielzoekers. Wat de Kamer had gevraagd was “fysiek vrijwel onmogelijk” en bovendien zat er “iets absurds” in de wens tot ondertoezichtstelling. Duidelijke, heldere taal, daar niet van, alleen geuit op de verkeerde plaats. Zijn reactie dient volgens de staatsrechtelijke zeden allereerst aan diezelfde Kamer gegeven te worden.

MET BETREKKING tot de verhouding regering - parlement gaat het derde kabinet Lubbers steeds slordiger gedrag vertonen. Veel Kamerleden valt het niet eens meer op, want zij doen zelf ook niets anders dan hun mening eerst in de media ventileren en dan pas in het parlement. Als het om proefballonnen gaat, valt dit gedrag nog wel te billijken, afgezien van de vraag of er niet te veel ideeën, gedachten en suggesties het land in worden geblazen. Nog slordiger wordt er soms omgesprongen met kwesties die in het parlement aanhangig zijn, of zouden moeten zijn.

WAT MOET EEN Kamerlid bijvoorbeeld met de mededeling van minister Kok van financiën op een PvdA-bijeenkomst in Den Bosch dat alle WIR-claims die in het laatste weekeinde van februari 1988 - vlak voor het afschaffen van de regeling - zijn gedaan “tot op het bot zullen worden uitgezocht”. Politiek gezien was de opmerking van Kok voor zijn gehoor van partijgenoten heel goed te begrijpen. Hij gaf daarmee te kennen niet alleen de WAO'ers aan te pakken, maar als het moet ook ondernemers. Ondertussen weet de Tweede Kamer echter officieel van niets. Die moet het doen met een rapportage waarin melding wordt gemaakt van aanzienlijk misbruik. Maar het besluit van Kok om naar aanleiding van dat onderzoek alle WIR-aanvragen uit die periode onder de loep te nemen, kon alleen in de krant worden gelezen.

DE GRENZEN aan het Binnenhof vervagen. Het contact tussen bewindslieden en regeringsfracties is innig. De uitgebreide regeerakkoorden hebben het dualisme aangetast. Daar komt nog bij dat allerlei relevante informatie die in of aan het parlement zou moeten worden gestuurd overal elders behalve aan het Binnenhof wordt verstrekt. De pers heeft niet te klagen, leven in de brouwerij is welkom, maar uit een oogpunt van staatsrechtelijke verhoudingen is het een zorgelijke ontwikkeling. De Kamerleden vatten hun taak juist op wanneer ze onmiddellijk op de eerste dinsdag na het reces, bij de opening van het als levendig bedoelde vragenuurtje-nieuwe stijl, naar de microfoon spurten om de bewindslieden te herinneren aan de staatsrechtelijke zeden in dit land.