Minister bepleit acties bij verbaal racistisch geweld

UTRECHT, 10 JAN. Er kunnen op zeer korte termijn maatregelen worden genomen tegen racisme in de sport zonder dat dit veel hoeft te kosten. Deze mening verkondigde gisteren minister d'Ancona van WVC tijdens de presentatie van het verslag van de studiedag "Kleur Bekennen' over sport en discriminatie, die vorig jaar februari werd georganiseerd door de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Als suggesties gaf de minister de mogelijkheid een wedstrijd te staken of een tribune te laten ontruimen als zich "verbaal racistisch geweld' voordoet. “Als gewoon geweld, zoals het gooien met staven, verregaande gevolgen kan hebben voor een club, waarom zou dat dan niet mogelijk zijn bij verbaal geweld”, vroeg zij zich af.

De KNVB, in de persoon van ex-burgemeester Masman van Assen en sinds enige jaren bij de voetbalbond belast met de bestrijding van vandalisme en ander geweld, antwoordde dat het staken van een wedstrijd om deze redenen de onrust en het geweld in en rondom het stadion alleen maar zou doen toenemen. Ook vreesde de KNVB-functionaris dat de supporters van clubs die in een wedstrijd achter staan door raciale uitingen die ontmoeting kunnen doen staken en mogelijk in hun voordeel kunnen laten overspelen. Masman wilde eventueel wel tot staking overgaan bij duels waar racisme van de zijde van het publiek of tussen de spelers tevoren waarschijnlijk wordt geacht, maar dan alleen als een dergelijke drastische maatregel met de politie en de clubbesturen goed is voorbereid. Minister d'Ancona zei een dergelijk terughoudend standpunt te zien als zwichten voor chantage.

De voorzichtige opstelling van de KNVB weerspiegelt zich ook in de gisteren bekend geworden beleidsaanbevelingen ter bestrijding van racisme. Veel verder dan een anti-discriminatieartikel opnemen in het KNVB-tuchtregelement en "aandacht geven ter voorkoming van verschillende vormen van discriminerend gedrag' komt de KNVB niet. Verder dienen er richtlijnen te worden opgesteld voor scheidsrechters hoe te handelen op het veld. En er komt nog dit jaar cursusmateriaal voor scheidsrechtersverenigingen en -opleiders, waarmee zij in staat worden gesteld arbiters via een thema-avond bij te scholen.

De plannen van de NSF, waarbij de KNVB als een van de grootste sportbonden is aangesloten, gaan wat verder, maar niet zo erg veel. In ieder geval zijn er concrete initiatieven, hoewel ook hier "wordt onderzocht of er voor deze initiatieven en de daaruit voortvloeiende maatregelen een breed draagvlak gecreëerd kan worden', zoals NSF-voorzitter Kastermans in zijn toespraak zei. Maar eerst moet er nog wat geëxperimenteerd worden. De "proeftuin' betreft de KNVB-kring Hart van Brabant. Daarbij gaat het om een gezamenlijke aanpak van de KNVB, het Tilburgs Meldpunt Discriminatie Klachten en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Tilburg.

En natuurlijk staat er nog een aantal onderzoeken op de rails. Na een jaar voorbereiding is het centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen van de Rijksuniversiteit van Leiden vorige week begonnen met een landelijk onderzoek naar discriminatie in de sport. Er moet een antwoord worden gevonden op de vraag in welke mate discriminatie voorkomt en er zullen aanbevelingen worden geformuleerd hoe deze aan te pakken.

Meer succes lijkt de NSF tot nog toe te hebben geboekt met de campagne meer migranten te laten deenemen aan georganiseerde sport. Twee jaar geleden begon de federatie met de eerste projecten. Er lopen er nu twintig in zes takken van sport: volleybal, voetbal, gymnastiek, krachtsport, badminton en atletiek. Een tussentijdse evaluatie leert volgens voozitter Kastermans dat 80 procent van de projecten succesvol verloopt. Ook is een promotiefilm getiteld "Sport=gaaf' in opdracht van de NSF, maar grotendeels bekostigd door WVC, gereed gekomen. Gisteren was de première.

Kastermans drong er bij minister d'Ancona op aan meer geld ter beschikking te stellen voor de activiteiten van de NSF, zowel op het gebied van de discriminatiebestrijding als die voor meer migranten in de sport. Zowel de federatie als de bonden hebben daar volgens hem onvoldoende middelen voor. De minister zei dat bij de recente bezuinigingsronde op haar departement de sport toch al voor een groot deel was ontzien, maar als de NSF bepaalde prioriteiten wat anders wilde gaan leggen, was er eventueel wel te praten over verschuiving van middelen. Zij bleef erop hameren dat er nu zonder of met weinig geld al veel meer kan worden gedaan aan bestrijding van discriminatie en racistisch gedrag.