VVD pleit voor aanscherpen van migratiebeleid

DEN HAAG, 9 JAN. De VVD wil dat “uitwassen bij immigratie” zoals schijnhuwelijken, onderduiken door afgewezen asielzoekers en “handel in asielzoekers” scherper worden bestreden.

Ook wil de VVD dat de regels inzake gezinshereniging “verduidelijkt” worden, vooral om "kettingmigratie' tegen te gaan. Dat is migratie via gezinshereniging na uithuwelijking in het land van herkomst.

Dit blijkt uit het "tien-puntenplan immigratiebeleid' van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. De fractie wil ook dat de staatssecretaris van justitie verantwoordelijk wordt voor het gehele immigratiebeleid. Nu is die verantwoordelijkheid verdeeld over verschillende departementen.

De VVD dringt verder aan op een “zoveel mogelijk gezamenlijk Europees toelatingsbeleid” en op meer voorlichting in de herkomstlanden, “gericht op het onderscheid tussen vrij reizen (is mensenrecht) en vrije vestiging (is niet zomaar toegestaan)”.

Met het plan wil de VVD een samenhangend alternatief bieden voor het “totaal onoverzichtelijke immigratiebeleid van het kabinet”. “In de Nederlandse politiek wordt alleen maar gesproken over kleine onderdeeltjes”, aldus het VVD-Kamerlid J.G.C. Wiebenga, samen met H.F. Dijkstal opsteller van het plan. Het VVD-plan is gebaseerd op de gedachte dat “het immigratiebeleid ten dienste moet staan aan het minderhedenbeleid, met als algemeen uitgangspunt het anti-discriminatiebeleid”. Met het plan wil de partij een bijdrage leveren aan het minderhedendebat dat vorig jaar door VVD-fractievoorzitter Bolkestein werd begonnen.

In het plan staat dat de doelstellingen van het minderhedenbeleid - zoals werkgelegenheid en bestrijding van het politiek extremisme - “in geding komen bij een te sterke immigratie”. Daarom moet ook de illegale immigratie krachtiger worden bestreden. De fractie vraagt de regering in het plan onder meer om de collectieve voorzieningen gesloten te verklaren voor illegale immigranten, de opsporing van illegale arbeid te verscherpen en de identificatieplicht in te voeren. Ook moet er een toelatingsregeling komen voor Antillianen en Arubanen.

Volgens de VVD schiet de opvang van volwassen legale immigranten die niet onder de leerplicht vallen “schromelijk tekort”. Daarom moet er snel een sluitend opvangstelsel met sancties komen, zoals de WRR in 1989 voorstelde in het rapport "Allochtonenbeleid'. Verder moet er per ministerie een “coördinator anti-discriminatiebeleid” worden aangesteld ten behoeve van “een intensieve bestrijding van (rassen)discriminatie”.